Veiledning og krav til søknad

Veiledning til søknadsportalen

For å få tilgang til søknadsportalen må du logge deg inn med BankID. Deretter oppretter du en bruker ved å registrere din epostadresse og mobilnummer. 

Du oppretter en søknad ved å gå til menyvalget «Søk støtte», som fører deg til årets søknadsordning med tilhørende søknadsfrist.  I søknadsskjemaet registrerer du den organisasjonen du representerer og som du søker støtte på vegne av. Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon blir du automatisk kontaktperson for denne søknaden.

Menyvalget «Mine søknader» gir deg en oversikten over søknaden(e) din(e). Dette gjelder både søknader du har under arbeid og søknader som tidligere enten er innvilget eller avslått.

Inne på den enkelt søknad, i handlingspanelet på høyre side under overskriften «Andre valg», finner du blant annet skjema for utbetaling,  søke endring i sluttdato og endring av kontaktperson.  Under overskriften «Åpne oppgaver» vil du finne alle påbegynte, men ikke innsendte oppgaver.

Retningslinjer og krav til søknaden

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene under før du starter søknadsprosessen. Da får du god oversikt over hvilke formelle krav vi stiller til søknaden.

 • Alle søknader må sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.
 • Tiltaket det søkes om støtte til må være innenfor formålsområdene beskrevet lenger ned på siden. Du beskriver/krysser selv av for hvilket formål søknaden har/du oppfatter som mest dekkende.
 • Tiltaket du søker om støtte til må finne sted i den kommunen som avisen som tildeler midler dekker.
 • Laget, foreningen eller organisasjonen som søker må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Vi gir ikke støtte til privatpersoner.
 • Søkerorganisasjonen må ha egen bankkonto registrert på søkerorganisasjonens organisasjonsnummer.
 • I søknadsskjemaet skal du skrive inn startdato for prosjektet og prosjektets varighet. Merk at startdato for prosjektet må være etter at du har fått svar på søknaden.
 • Dere bestemmer selv søknadsbeløpet, avhengig av tiltakets størrelse, men minimum søknadssum er 10.000 kroner.

Hva kan det søkes støtte til?

Alle typer organisasjoner kan søke støtte, men dere må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Dere kan søke støtte til tiltak som:

 • har verdi over tid
 • er åpne og tilgjengelige, og ønsket av mange i lokalmiljøet
 • treffer aldersgruppen fra 0 og opp til 25 år
 • er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje

Dere kan søke innenfor et av våre fire formålsområder:

Kunst og kultur

 • Prosjekter som gjør det mulig for flere å uttrykke seg kreativt, på alle nivåer, fra nybegynnere til talenter.
 • Tiltak som bidrar til å tiltrekke seg nye typer av publikum.
 • Tiltak som styrker arenaene hvor publikum møter kunsten.

Nærmiljø og kulturarv

 • Tiltak som skaper gode nabolag og åpne møteplasser.
 • Tiltak som bidrar til økt livsmestring for utsatte barn og unge.
 • Tiltak som formidler historie og viderefører tradisjoner.
 • Tiltak som bidrar til å verne om demokratiske verdier.

Natur og friluftsliv

 • Tiltak som øker interessen for friluftsliv.
 • Tiltak som fremmer kunnskap om naturen.
 • Tiltak som styrker naturvern og klimavett.

Idrett og lek

 • Tiltak som bidrar til utvikling av idrettsaktiviteter, bedre organisering, økt kompetanse og talentutvikling.
 • Tiltak som bidrar til bedre arenaer for idretts- og aktivitetsglede.

Vi oppfordrer til samarbeid, gjerne på tvers av sjangre og grener. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet er positivt. Vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Dette gir vi ikke støtte til

 • Offentlige kjerneoppgaver
 • Ordinær drift, altså løpende utgifter som leie av lokaler, strøm, administrasjonskostnader osv.
 • Religiøse og partipolitiske tiltak/prosjekter
 • Utstyr som er innkjøpt før man får svar på søknaden
 • Allerede gjennomførte tiltak/prosjekter (før 15. mai) eller inndekning av gjeld
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren
 • Forskning
 • Nødhjelp og bistand
 • Rehabilitering, oppussing eller reparasjon av enkeltobjekter eller objekter i privat eie

10 tips til en god søknad

1. Start med søknaden i god tid
Besøk søknadsportalen tidlig for å se hva du skal svare på i skjemaet. Det er fullt mulig å starte på søknaden i dag. Alt lagres underveis og du redigerer så mange ganger du vil.

2. Gjør hjemmeleksa di
Du finner mye informasjon på disse sidene. Bruk tid på å sette deg inn i det som står her. Vi svarer gjerne på spørsmål om prosjektet ditt på telefon eller e-post i tillegg.

3. Involver målgruppa
Vi støtter i hovedsak tiltak for barn og unge inntil 25 år. Søknaden blir bedre hvis de i målgruppa er initiativtakere til prosjektet, eller i hvert fall er involvert i utforming av det.

4. Fortell oss hvem dere er
Vi ønsker å støtte de prosjektene som virkelig gjør en forskjell for andre. Fortell oss hvem dere er, hvilken posisjon dere har i nærmiljøet, hvem dere er til for og hva dere ønsker å få til.

5. Kom raskt til poenget
Forsøk å beskrive hele prosjektet med maks tre ord allerede i tittelen. Et godt eksempel er «Skolebarn i biegården». Vær konkret når du videre beskriver tiltaket. Skriv det viktigste først – ikke gjem det til avslutningen.

6. Vis at det er behov for tiltaket
Fortell oss hvorfor tiltaket er viktig å sette i gang i ditt lokalmiljø. Vis oss hvor stort behovet er, hvor mange som vil få glede av det og hvem som sier de vil bruke det. Sjekk også om det er andre som vil det samme – da kan dere samarbeide.

7. Vit hva det koster og hvem som skal betale
Vi må vite hva tiltaket koster og hvem som skal være med å betale for det. Søker du støtte andre steder også slik at det er flere som kan være med på finansieringen? Kvalifiserer dere kanskje til spillemidler, eller har dere egne midler å bruke?

8. Lag en god plan for gjennomføring
Vi må vite hvordan dere vil gjennomføre prosjektet. Lag en punktvis plan for hva dere skal gjøre og når det skal skje. Vi ønsker også å vite litt om hva som skjer når dere er ferdige – hvordan det skal drives videre eller hvordan det skal vedlikeholdes.

9. Gi oss gode argumenter
Vi bidrar til mange gode tiltak, men kan ikke støtte alle som søker. Fortell oss derfor hvorfor akkurat dette tiltaket bør få støtte.

10. Bruk bilder som beskriver tiltaket
Ofte kan et bilde si mer om et prosjekt enn tusen ord. Legg gjerne ved gode bilder som illustrerer prosjektet, for å hjelpe oss å forstå det enda bedre.

Prosessen videre

Når du har sendt inn søknaden vil du få en bekreftelse på epost om at vi har mottatt søknaden. Bekreftelsen vil også inneholde et søknadsnummer.

Dersom du har behov for å kontakte oss i forbindelse med saksbehandlingen, vil søknadsnummeret være referansen til den innsendte søknaden.

Det er den enkelte lokalavis og den tildelingskomitéen denne avisen har opprettet som behandler og beslutter alle søknadene.

Alle som har søkt støtte vil få svar uavhengig av om søknaden blir innvilget eller ikke.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana