Årsrapport 2022

Nøkkeltall

52 %
Opplagsinntektene
utgjorde med 2 116 millioner kroner, 52 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 1,4 prosent mens antall betalende abonnenter i sammenlignbare aviser har utviklet seg flatt gjennom året. Bekreftet opplag var i overkant av 762 184 ved utgangen av 2022, mens antall betalende abonnenter var 705 303.
31 %
Annonseinntektene
var 1 259 millioner kroner i 2022 og utgjorde 31 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene vokste digitalt gjennom året, mens papirinntektene ble redusert.
4 %
Trykkeriinntekter
Amedia har 6 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 24 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland hadde konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Trykkeriene er nå avhendet og Amedias kontroll opphørte i april 2022. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 147 millioner.
7 %
Distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2022 en ekstern omsetning på 291 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame.

5 %
Øvrige inntekter
var i 2022 på 222 millioner kroner og utgjorde 5 prosent av omsetningen.
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER