Abonnementsvilkår

Sist oppdatert 25. april 2024

 1. Avtale

Disse generelle vilkårene («Avtalen») gjelder for alle som abonnerer på papiraviser og/eller digitale produkter og tjenester («Tjenesten» eller «Tjenestene») fra et mediehus tilknyttet Amedia-konsernet («Mediehuset»). En oppdatert liste over hvilke Mediehus som til enhver tid er tilknyttet Amedia-konsernet, finner du her (https://www.aid.no/aid/nettsteder). Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Mediehuset og deg som bruker av Tjenestene. 

Priser og andre spesielle vilkår som avtales med Mediehuset ved bestilling av en Tjeneste anses som en del av denne Avtalen. For bruk av Amedias identitets- og innloggingsløsning, aID, gjelder særskilte vilkår som er tilgjengelig her (https://www.aid.no/aid/brukervilkar). 

Du aksepterer Avtalen når du bekrefter bestillingen av Tjenesten, eventuelt når du tar Tjenesten i bruk. Dersom Tjenesten krever betaling må brukeren som bestiller Tjenesten være fylt 18 år for å inngå bindende Avtale. 

For noen bestemmelser i Avtalen skilles det mellom forbrukere og næringsdrivende. Der dette er tilfellet vil det fremgå av bestemmelsene. Med "forbruker" menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, mens med "næringsdrivende" menes alle andre personer. 

 

 1. Levering av digitale tjenester og eAvis.

Våre abonnement tilbyr ulike grad av tilgang til digitalt innhold fra avisen(e) du abonnerer på. Hvilket innhold som er inkludert i hvert abonnement kan ses på avisens nettside.

Digitalt innhold tilbys på Mediehusets nettsted («Nettstedet»). Mediehuset kan begrense samtidig tilgang til digitale Tjenester til et bestemt antall brukerenheter. 

For å ta i bruk og benytte digitale Tjenester må du være registrert med en personlig brukerkonto i innloggings- og identitetsløsningen aID, som Mediehuset benytter seg av. Ved innlogging og registrering i aID må du godkjenne brukervilkårene for aID, og du får tildelt en egen identitet i «Min aID» som inneholder en oversikt over hvilke tjenester du abonnerer på og dine innstillinger. Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert, se www.aid.no for mer informasjon. Mediehuset kan åpne for at andre brukere i din husholdning får tilgang til Tjenestene med sin egen brukerkonto i aID. Du vil i så fall stå ansvarlig for slik bruk. 

Ved kjøp av Mediehusets digitale tjenester gjennom tredjepartsleverandører som Apple, iTunes, App Store og Google Play, gjelder disse leverandørenes brukervilkår for registrering av kredittkortinformasjon og kjøp. 

For enkelte Tjenester kreves det at den maskinvare, programvare og Internett-tilkobling du benytter tilfredsstiller visse minstekrav, se Nettstedet for nærmere informasjon. Dersom du ikke oppfyller anbefalingene kan kvaliteten på Tjenesten bli redusert, uten at dette gir deg rett til prisavslag eller erstatning.

 

 1. Levering av papiravis

Morgenavisen leveres senest kl. 09:00 på utgivelsesdagen. For postleverte aviser gjelder postens leveringsbetingelser. Alle abonnement med leveranse av papiravis inkluderer også full digital tilgang, inklusive eAvis som normalt publiseres kvelden før papirutgivelse. Om papiravisen uteblir er alltid tilgangen til aAvisen åpen. For postleverte aviser vil det tilkomme et eget portotillegg. Portotillegget beregnes for områder utenfor primært distribusjonsområde, og gjelder for postens takster for regional, nasjonal og utenlandsporto.

 

 1. Leveringsstans og omadressering

For abonnenter som mottar papiravis er det mulig å stanse levering av papiravisen midlertidig. Abonnementet løper videre ved midlertidig endring, da eAvis og digitalt innhold fortsatt vil være tilgjengelig. Det gis ingen prisreduksjon for den perioden papiravisen ikke leveres.

Dersom du omadresserer papiravisen i Norge eller utlandet kan det påløpe ekstra kostnader til frakt/porto. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura, men i enkelte tilfeller blir tilleggsporto fakturert i egen faktura. 

Ved omadressering av papiravisen til utlandet garanterer ikke avisen for forsendelsen av papiravisen. Også ved omadressering av papiravis vil alt digitalt innhold, inkl. eAvis alltid være tilgjengelig. Ta kontakt med kundesenteret for eventuelle spørsmål vedrørende fraktkostnader.

 

 1. Bestilling og betaling

Priser for Tjenestene er tilgjengelig på Nettstedet. Alle priser oppgis i NOK. 

Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen eller i henhold til annen avtale. Du kan velge om du vil ha tilsendt papirfaktura eller benytte betalingsløsninger som vipps, e-faktura, avtalegiro eller kortbetaling. Mediehuset kan kreve et fakturagebyr som begrenses oppad til de faktiske kostnader som er knyttet til utstedelse og utsendelse av en papirfaktura. Ved utsendelse av betalingspåminnelse påløper i tillegg administrasjonsgebyr. Oversendes kravet til inkasso påløper lovhjemlede inkassokostnader. Innkommer betaling for sent påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente.

Abonnementsperioden forskuddsbetales. Forskuddsbetaling for neste periode trekkes ved inngangen til neste abonnementsperiode. Dersom du som ansvarlig abonnent gir andre brukere i din husholdning tilgang til Tjenesten står du selv ansvarlig for disse brukernes handlinger, herunder eventuelle kjøp. 

Mediehuset kan gi rabatter ved kjøp av flere Tjenester. Retten til rabatter vil bortfalle dersom du sier opp den eller de Tjenestene som gir grunnlag for rabatt og prisene vil bli justert uten ytterligere varsel.

Ved forsinket eller uteblitt betaling kan Mediehuset stanse levering av avisen, stenge og/eller begrense tilgangen til Tjenesten umiddelbart og uten varsel inntil betaling er mottatt med tillegg av en rimelig periode for gjenåpning. Du vil ikke bli kompensert for den tiden Tjenestene er stengt eller ikke levert som følge av forsinket betaling.

 

 1. Varighet og oppsigelse

Avtaleperioden for Tjenesten løper fra bestilling og som angitt på Nettstedet. På «Min Side» på Nettstedet finner du en oversikt over dine Tjenester og varigheten av inneværende abonnementsperioder. 

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en lengde lik den forrige med mindre du sier opp eller endrer abonnementet. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp. I forbrukerforhold vil vi ved løpende levering av digitale Tjenester sende deg varsel om at avtalen løper minst en gang hver sjette måned. 

Du kan si opp Avtalen når som helst. Oppsigelse kan skje på «Min Side» eller ved å kontakte Mediehuset på telefon, chat eller via kontaktskjema på Nettstedet.  Dersom du har forskuddsbetalt vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av perioden du har forskuddsbetalt for, med mindre annet avtales. Abonnementet vil deretter ikke fornyes etter dette. 

I forbrukerforhold kan du ved oppsigelse av abonnementer der det er forskuddsbetalt for mer enn én måned, be om tilbakebetaling av en forholdsmessig andel av din forskuddsbetaling mot å betale et avbestillingsgebyr. Du vil da ikke lenger motta Tjenesten. Avbestillingsgebyret utgjør inntil 10% av det totale forskuddsbetalte beløpet.   

Dersom Tjenesten legges ned kan Mediehuset si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling. 

Ved løpende levering av digitale Tjenester i et forbrukerforhold og du ikke betaler for de digitale Tjenestene i en periode på seks måneder etter varsel, anses avtalen som oppsagt med mindre du gir beskjed om noe annet.

 

 1. Mislighold

Hvis du bryter betingelser i denne Avtalen, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Mediehuset eller Amedia-konsernet. 

Mediehuset kan heve Avtalen dersom du vesentlig misligholder Avtalen. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av Tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 10 dager til tross for at du har mottatt varsel om uteblitt betaling. 

Ved heving kan Mediehuset stenge din tilgang til Tjenesten permanent og kreve erstatning for økonomisk tap som følge av misligholdet.  

 

 1. Endringer

 

8.1 Endringer i Tjenesten i forbrukerforhold

Mediehuset har rett til å levere oppdateringer til Tjenesten som er nødvendige for å oppfylle de alminnelige og avtalte kravene til Tjenesten, herunder sikkerhetsoppdateringer, uten forhåndsvarsel. 

Mediehuset har også rett til å gjøre endringer i Avtalen, samt i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Mediehuset vil informere deg om slike endringer. 

Ved endringer som påvirker Tjenesten negativt på en ikke uvesentlig måte, vil du få varsel på epost i rimelig tid før endringen. Du vil da få anledning til å beholde Tjenesten uendret, eller dersom Mediehuset ikke tilbyr dette, vil du få mulighet til å heve Avtalen med virkning fra tidspunktet endringen blir foretatt. Et slikt krav om heving må fremsettes innen 30 dager etter du mottok varsel, eller 30 dager fra endringen blir foretatt, avhengig av hvilket tidspunkt som er det seneste.

 

8.2 Endringer av priser i forbrukerforhold

Mediehuset har rett til å gjøre endringer av priser. Du vil varsles om dette i rimelig tid før iverksettelse. De nye prisene gjøres gjeldende fra fastsatt dato for alle typer abonnement. Ved forskuddsbetalt abonnement kan abonnementsperioden avkortes tilsvarende prisøkningen. Alle priser oppgis i NOK. 

Hvis prisendringen er høyere enn endringen i konsumprisindeksen (KPI Totalindeks) siden abonnementsprisen sist ble regulert, kan du innen tidspunktet for ikrafttredelsen kostnadsfritt si opp Avtalen. Slik oppsigelse får da virkning fra tidspunktet fra ikrafttredelsen. 

 

8.3 Endringer i Tjenesten og av priser i avtaleforhold med næringsdrivende

Mediehuset har rett til å gjøre endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten forhåndsvarsel. Innhold og funksjonalitet som er tilgjengelig når du bestiller Tjenesten er ikke nødvendigvis tilgjengelig på et senere tidspunkt. 

Mediehuset har rett til å gjøre endringer i Avtalen, inkludert endringer av priser. De nye prisene kunngjøres på hjemmesiden, senest 14 dager før iverksettelse. De nye prisene gjøres gjeldende fra fastsatt dato for alle typer abonnement. Ved forskuddsbetalt abonnement kan abonnementsperioden avkortes tilsvarende prisøkningen. Alle priser oppgis i NOK. Endringer av priser eller andre vilkår av betydning vil bli varslet skriftlig på oppgitt epostadresse og på Nettstedet. Endringer kan gjennomføres uten varsel dersom det er nødvendig for å imøtekomme lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere. 

Ved endringer av betydning kan du si opp Avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen. Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten varsel og uten at det gir rett til oppsigelse.

8.4 Oppgradere eller nedgradere abonnement

Du kan velge å oppgradere eller nedgradere ditt abonnement på «Min Side». Endringen trer i kraft ved bestilling. Ved forskuddsbetalt abonnement avkortes eller forlenges abonnementsperioden tilsvarende prisforskjellen.  

 

 1. Angrerett

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen Avtalen om Tjeneste ble inngått eller første papiravis ble levert. Mediehuset må også ha oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Angrerettsskjema er tilgjengelig for alle på «Min Side». Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til Mediehusets adresse, som angitt på Nettstedet. Hvis du har bedt om oppstart av tjenesteleveringen før utløpet av 14-dagersperioden, vil du være ansvarlig for å betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt angreretten benyttes. 

Angreretten gjelder ikke for kjøp av enkeltartikler eller enkeltaviser, og ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

 

 1. Kontakt og kundeservice

Du kan kontakte oss angående reklamasjon eller andre forhold via Min Side eller på kundeservice, se Nettstedet for nærmere informasjon.

Forbrukerrådet kan mekle i tvister mellom deg og Mediehuset. Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg og Mediehuset og Avtalen er inngått over internett, kan du også benytte deg av følgende plattform for nettbasert tvisteløsning: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

 

 1. Mediehusets ansvar

Tjenestene tilbys som de er presentert i hver kanal («as is») og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Digitale Tjenester tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Mediehusets kontroll. 

Du bruker Tjenesten på eget ansvar, og du er klar over at du kan få tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Mediehuset har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike. Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til Nettstedet. 

Mediehuset erstatningsansvar overfor deg som er næringsdrivende, er begrenset til direkte tap tilsvarende den årlige verdien av Tjenesten. Tapt fortjeneste, konsekvenstap og indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data, kan ikke gjøres gjeldende. 

Mediehusets erstatningsansvar overfor deg som er forbruker, er begrenset og omfatter ikke erstatning for tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet. For informasjon om forbrukeres lovbestemte rettigheter ved forsinkelse og mangler, vises det til forbrukerkjøpsloven og digitalytelsesloven.

 

 1. Mediehusets rettigheter og din bruksrett

Alle immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerett, patentrett og vern etter markedsføringsloven, knyttet til Tjenestene og innholdet i Tjenestene tilhører eller er lisensiert av Mediehuset. Bruksretten som gis til Tjenestene i medhold av denne Avtalen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av Tjenestene, dvs. tilgang til og visning av innholdet i Tjenesten for deg eller for familie i samme husstand (inkludert borteboende studenter), i abonnementsperioden. 

All annen bruk, kopiering eller annen tilgjengeliggjøring er ikke tillatt. Du skal heller ikke å omgå systemer for teknisk beskyttelse eller bruke Tjenestene på en måte som forstyrrer andres bruk, herunder overføre materiell som inneholder virus, malware etc. All bruk skal være i samsvar med norsk lov og denne Avtalen.

Mediehuset forbeholder seg retten til å slette kommentarer og annet innhold du har publisert på eller lastet opp til Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis Mediehuset finner at innholdet er upassende, krenkende eller at det kan krenke tredjeparts rettigheter. Du innestår overfor Mediehuset for at du har alle nødvendige rettigheter til materiale som du laster opp i Tjenestene. Du gir ved opplasting Amedia-konsernet og Mediehuset en vederlagsfri, verdensomspennende, evigvarende, overdragbar og uinnskrenket bruksrett til alt slikt materiale.

 

 1. Behandling av personopplysninger og markedsføring

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Mediehusets til enhver tid gjeldende Personvernerklæring. 

Som abonnent og så lenge du er å anse som en «aktiv kunde» vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud via e-post, post, sms eller telefon knyttet til Tjenesten, såfremt du ikke ved kjøp av abonnement eller i senere korrespondanse har valgt å reservere deg mot dette.

Vi anser deg for å være «aktiv kunde» i 13 måneder etter siste aktive abonnement. Du kan når som helst kontakte Mediehuset for å reservere deg mot bruk av opplysninger i markedsføring, eller benytte deg av reservasjonsløsninger eller avmeldingslenker i de henvendelsene du mottar. 

Se nærmere om behandling av personopplysninger knyttet til Tjenestene og dine rettigheter i Personvernerklæringen.

 

 1. Overdragelse

Du kan ikke overdra Avtalen. Mediehuset har rett til å overføre kundeforholdet til et annet selskap i Amedia-konsernet eller til en tredjepart dersom Tjenesten og tilhørende virksomhet overdras som helhet.

 

15 Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav som gjelder Tjenesten løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Mediehuset og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER