Utvidet resultatregnskap


Alle beløp i 1 000 kr

Utvidet resultatregnskapNote20182017
Årsresultat297 993326 318
Utvidet resultat
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet:
Rekalkulering av pensjonsforpliktelser94 4347 240
Sum4 4347 240
Poster som kan bli omklassifisert til resultatet:
Omregningsdifferanser25-3 939-2 865
Sum-3 939-2 865
Utvidet resultat etter skatt4954 375
Årets totalresultat298 488330 693
Årets totalresultat298 488330 693
Ikke-kontrollerende eierinteresser18 28818 911
Kontrollerende eierinteresser280 200311 782


Postene i utvidet resultat er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 13.