Styrets beretning


Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Ved utgangen av 2018 eide konsernet 65 avistitler fordelt på 63 lokale abonnementsaviser, én lokal gratisavis og det digitale riksmediet Mediehuset Nettavisen. Ytterligere ni lokale abonnementsaviser ble en del av Amediakonsernet i januar 2019 da Amedia formelt overtok eierskapet til Nordsjø Media. Konsernet driver trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, utvikling og analyse, forbrukermarked, ID og data, annonseproduksjon, kundesenter og regnskapstjenester er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av de øvrige forretningsområdene. Amedia ble i april 2019 eier av 20 prosent av aksjene i det svenske mediekonsernet MittMedia AB.

Amedias formål er å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter. Amedia har journalistikken som forretningsidé. Gjennom å lage relevant og godt redaksjonelt innhold, treffer Amedia hver dag 42 prosent av den voksne norske befolkningen, og stadig flere ønsker å abonnere på Amedias publikasjoner. Samtidig danner rekkevidden grunnlaget for en lønnsom annonseøkonomi.

Amedia sikret i 2018 nasjonal tilstedeværelse gjennom oppkjøpet av mediehuset Nettavisen

Veksten i antall abonnenter bekrefter at journalistikken og det samfunnsoppdraget pressen har oppleves som viktig. Amedias utgivererklæring forplikter avisene til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn, til å fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, og garanterer for at konsernets publikasjoner har full redaksjonell frihet og selvstendighet. Amedias gode økonomiske resultater sikrer konsernets mediehus et godt fundament for fortsatt utvikling fremover.

DIGITAL VEKST I KJERNEVIRKSOMHET OG GJENNOM NYE POSISJONER

Sterk digital vekst la grunnlaget for et godt resultat i 2018, og i sum økte Amedias driftsinntekter fra 2017 som følge av både sterk digitalutvikling i kjernevirksomheten og vekst gjennom nye posisjoner og partnerskap.

Amedia sikret gjennom 2018 nasjonal tilstedeværelse gjennom oppkjøpet av Mediehuset Nettavisen, og i tett samarbeid med alle Amedias lokale mediehus har Nettavisen nå en unik posisjon for å levere nyheter fra hele Norge til hele Norge.

I lokalavisene fortsatte den positive utviklingen i antall abonnenter som følge av sterk digital vekst. I tillegg økte antall abonnenter som følge av lanseringen av NA+, Nettavisens nye abonnementsprodukt, og ved utgangen av 2018 hadde Amedia i sum 538 354 betalende abonnenter. Av disse var 212 345 heldigitale. Abonnementsinntektene økte med 4,7 prosent.

Konsernets annonseinntekter økte med 2,8 prosent fra 2017, dels som følge av kjøpet av Mediehuset Nettavisen, men også som følge av bedre utvikling i lokalavisene enn på mange år. I sammenlignbare lokalaviser sank de totale annonseinntektene med 4,5 prosent (-12,9 prosent i 2017). Det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater vedvarte, men papirinntektene utviklet seg likevel bedre enn tidligere med en nedgang på 9,5 prosent (-15,2 prosent i 2017). Samtidig leverte lokalavisene en sterk vekst på 11,1 prosent (-5,2 prosent i 2017) i digitale annonseinntekter som følge av produktforbedringer og god utvikling i både programmatisk og direktesolgt omsetning. Underliggende preges det digitale markedet fortsatt av sterk konkurranse fra globale aktører innen sosiale medier og søk.

I trykkeri- og distribusjonsvirksomheten fortsatte nedgangen i inntekter fra trykking og ombæring av aviser. Samtidig økte inntektene fra ombæring av pakker, frokostlevering og andre produkter som bæres ut gjennom avisenes tradisjonelle distribusjonskanal.

Konsernets driftskostnader økte noe fra 2017 som følge av kjøpet av Mediehuset Nettavisen og strategiske satsinger. I øvrig virksomhet ble kostnadene redusert som følge av færre papirabonnenter samt kontinuerlig optimalisering av kapasitet og struktur i trykkeri- og distribusjonsvirksomheten. Det er for øvrig stram kostnadsstyring i alle deler av konsernet.

ÅRSREGNSKAPET

Resultat

Mediehuset Nettavisen gikk fra 1. januar 2018 fra å være deleid til å bli heleid datterselskap. I 2017-regnskapet er Amedias den gang 50 prosent eierandel i Mediehuset Nettavisen reflektert i resultatandel fra tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Etter at regnskapet for 2017 ble avlagt, er klassifiseringen av inntekter endret slik at annonserelaterte inntekter er omklassifisert fra annen driftsinntekt til annonseinntekt. 2017-tallene er omarbeidet slik at annonseinntektene er økt med 29 millioner kroner, mens annen driftsinntekt er redusert tilsvarende.

Amedia hadde i 2018 et brutto driftsresultat (EBITDA) på 467 millioner kroner, ned fra 476 millioner kroner i 2017. Resultat før skatt var på 396 millioner kroner (420 millioner kroner i 2017). Fra 2017 kompenserte økte opplagsinntekter og kostnadsbesparelser for nedgang i annonseinntekter. I tillegg økte både inntekter, kostnader og resultat som følge av kjøpet av Mediehuset Nettavisen. Inntektene var i 2018 3,6 milliarder kroner (3,5 milliarder kroner i 2017). Opplagsinntektene vokste med 58 millioner kroner, mens annonseinntektene vokste med 34 millioner kroner. Annonseinntektene fra papir falt, mens digitale annonseinntekter vokste som følge av både underliggende vekst i de lokale mediehusene og tilgangen av Mediehuset Nettavisen.

Trykkeriinntektene falt med 66 millioner kroner fra 2017. Inntektene i den norske trykkerivirksomheten ble redusert som følge av lavere inntekter fra siviltrykk samt synkende opplag og sidetall i avisene. I den russiske virksomheten falt inntektene som følge av svekket rubelkurs.

Driftskostnadene var 3,2 milliarder kroner og økte fra 3,1 milliarder kroner i 2017 som følge av tilgangen av Mediehuset Nettavisen og økte ressurser til strategiske satsinger. For øvrig ble kostnadene redusert som følge av lavere trykket og distribuert volum samt kontinuerlig fokus på øvrige kostnadstilpasninger.

Årets avskrivninger var på 75 millioner kroner (73 millioner kroner i 2017). Det ble foretatt nedskrivninger på totalt 2 millioner kroner i forbindelse med nedskrivningstest (impairment) av de immaterielle eiendelene. Amedias netto driftsresultat (EBIT) var 390 millioner kroner (396 millioner kroner i 2017).

Resultatet fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet ble 17 millioner kroner mot et resultat på 37 millioner kroner i 2017. Resultatet i 2018 stammet primært fra positive effekter knyttet til kjøpet av Mediehuset Nettavisen, mens nedskrivninger knyttet til Gudbrandsdalen Dagningen og Norsk Telegrambyrå trakk i motsatt retning.

Netto finans var -11 millioner kroner (-14 millioner kroner i 2017). Den reduserte kostnaden skyldtes hovedsakelig lavere rentekostnader og høyere renteinntekter knyttet til økt beholdning av kontanter og kontantekvivalenter.

Balanse, likviditet og kontantstrøm

Fremtidig lønnsomhet avhenger av at konsernet fortsetter å lykkes med å øke inntektene fra digitale kanaler

Totalbalansen til Amedia var på 3 303 millioner kroner per 31.12.2018 (3 058 millioner kroner per 31.12.2017).

Immaterielle eiendeler var 1 781 millioner kroner og økte med 43 millioner kroner fra 2017, primært som følge av tilganger knyttet til kjøpet av Mediehuset Nettavisen og avtaler om medierettigheter. Ordinære avskrivninger av immaterielle eiendeler var 26 millioner kroner i 2018. Det ble foretatt nedskrivning av immaterielle eiendeler på 2 millioner kroner i forbindelse med gjennomført nedskrivningstest.

Varige driftsmidler var per 31.12.2018 på 159 millioner kroner (190 millioner kroner per 31.12.2017). Nedgangen skyldtes i hovedsak ordinære avskrivninger på 49 millioner kroner. Det ble gjennom året investert 21 millioner kroner i varige driftsmidler.

Finansielle omløpsmidler var per 31.12.2018 på 400 millioner kroner og bestod av investeringer i rentefond.

Amedia hadde per 31.12.2018 ingen rentebærende langsiktig eller kortsiktig gjeld. Amedia oppfylte gjennom 2018 alle krav til finansielle nøkkeltall overfor bankene. Konsernet hadde per 31.12.2018 tilgjengelig 400 millioner kroner i ubenyttet trekkfasilitet og 100 millioner kroner i ubenyttet kassekreditt hos DNB.

Kortsiktig gjeld var 1 016 millioner kroner per 31.12.2018 (1 035 millioner kroner per 31.12.2017) og bestod av leverandørgjeld, betalbar skatt, påløpte kostnader, forskuddsbetalte abonnementsinntekter og annen kortsiktig gjeld. Forskuddsbetalte abonnementsinntekter er per 31.12.2018 presentert på egen linje som kontraktsforpliktelser.

Konsernets egenkapitalandel var 60,1 prosent per 31.12.2018 (55,5 prosent per 31.12.2017). Den finansielle stillingen vurderes som god.

Amedia hadde i 2018 en netto kontantstrøm på -115 millioner kroner (433 millioner kroner i 2017). Svekkelsen skyldtes primært investering av 400 millioner kroner i rentefond i 2018 og at 2017 var styrket av innbetalinger knyttet til salg av aksjer og andeler på 168 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2018 på 335 millioner kroner, ned fra 377 millioner kroner i 2017, primært som følge av mer betalt skatt samt endringer i tidsavgrensningsposter. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2018 på -43 millioner kroner (170 millioner kroner i 2017). Svekkelsen skyldes hovedsakelig innbetalinger fra salg av aksjer og andeler på 168 millioner kroner i 2017. Det ble i løpet av 2018 utbetalt 31 millioner kroner ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (19 millioner kroner i 2017).

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i 2018 negativ med 407 millioner kroner (-114 millioner kroner i 2017). Den negative kontantstrømmen skyldtes i all hovedsak investering på 400 millioner kroner i rentefond.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2018 er utarbeidet under denne forutsetningen. Til grunn for antagelsen ligger konsernets strategi og langsiktige prognoser.

Styret bekrefter også at årsregnskapet for 2018 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Hendelser etter balansedagen

I januar 2019 kjøpte Amedia samtlige aksjer i konsernet Nordsjø Media AS. Selskapet er majoritetseier i ni lokale mediehus i Rogaland og Vest-Agder samt ett trykkeri i Rogaland. Mediehusene dekker Sørvestlandet fra Boknafjord i nord til Lyngdal i sør. Avisene Jærbladet, Dalane Tidende, Avisen Agder, Sandnesposten, Solabladet, Strandbuen, Gjesdalbuen, Bygdebladet og Lyngdals Avis har et samlet opplag på 50 606 eksemplarer og trykkes i Nordsjø Medias avistrykkeri i Egersund. Totalt sysselsetter virksomheten rundt 110 årsverk og hadde i 2018 en omsetning på 161 millioner kroner. Totalbalansen var på 134 millioner kroner hvorav egenkapitalen utgjorde 67 millioner kroner.

I april 2019 kjøpte Amedia, sammen med Bonnier, det svenske lokalaviskonsernet MittMedia AB. Etter transaksjonen eier Bonnier, gjennom selskapet Tidnings AB Marieberg, 80 prosent og Amedia 20 prosent av MittMedia AB. MittMedia består av 28 abonnementsaviser lokalisert i Midt-Sverige. Konsernet omsatte i 2018 for 1,9 milliarder svenske kroner.

For øvrig har det ikke vært hendelser etter balansedagen som påvirker vurderingen av årsregnskapet for 2018.

FINANSIELL RISIKO

Markedsrisiko

I underkant av halvparten av mediehusenes inntekter kommer fra annonsemarkedet, som preges av vridning mot digitale kanaler. Dette legger press på inntektsutviklingen i papiravisene, men nedgangen har avtatt gjennom 2018. Amedia hadde gjennom 2018 underliggende vekst i de digitale annonseinntektene hvor både direktesalget og det programmatiske salget økte. Det digitale markedet preges likevel av sterk konkurranse fra store internasjonale aktører og risiko for at nye aktører kan komme til. Annonsemarkedet er sensitivt for konjunkturendringer, men tradisjonelt har lokalavisenes annonseinntekter vært mindre påvirket av konjunkturer enn annonseinntektene i en del andre mediebedrifter.

Det er knyttet risiko til utviklingen i antall abonnenter og lesertall. Negativ utvikling påvirker først og fremst opplagsinntektene, men svekker også grunnlaget for innsalg av annonser. Amedia hadde ved utgangen av 2018 en vekst i antall betalende abonnenter på 2,4 prosent sammenlignet med 31.12.2017.

Skiftet fra analoge til digitale publiseringskanaler fortsetter. Fremtidig lønnsomhet avhenger av at konsernet fortsetter å lykkes med å øke inntektene fra digitale kanaler, både i annonsemarkedet og i lesermarkedet. Samtidig må kostnadsnivået kontinuerlig tilpasses inntektsutviklingen og behovet for nye satsinger.

Amedia har norske kroner som basisvaluta, men er gjennom virksomheten i Russland også eksponert for kursendringer mot russiske rubler. Dette innebærer risiko knyttet til kontantstrømmene fra Russland. I tillegg har Amedia balanseposter i russiske rubler, noe som medfører svingning i egenkapitalen fra år til år som følge av omregningsdifferanser. Varekostnaden i Trykk Russland er eksponert mot euro og dollar ved innkjøp av trykkfarge og trykkplater. Resultat- og balansepostene i den russiske virksomheten utgjør en liten andel av konsernet Amedia, og etter en samlet vurdering anses risikoen som begrenset og sikres ikke. Amedia følger en strategi om å være moderat eksponert for svingninger i rentemarkedet og skal benytte sikringsinstrumenter for å sikre faste rentenivåer på deler av eventuell gjeld. Amedia hadde per 31.12.2018 ingen rentebærende gjeld og dermed ingen sikringsavtaler. Gjennom investeringer i rentefond er Amedia eksponert for endringer markeds- og kredittrisiko, men samtlige investeringer er gjort i likvide fond med lav risiko hos finansinstitusjoner med bred verdipapirforvaltning.

Kredittrisiko

En stor del av Amedias inntekter er abonnementsinntekter som faktureres forskuddsvis og er forbundet med lav kredittrisiko. Det er kredittrisiko knyttet til annonseinntektene, men denne vurderes også som lav. Mange mindre beløp utgjør en stor del av fordringsmassen, og historiske tap er lave. Amedia gjør løpende avsetninger for ventet tap på kundefordringer etter vurderinger av fordringsmassen. Avsetning til tap på fordringer er 18 millioner kroner per 31.12.2018 (19 millioner kroner per 31.12.2017) og utgjør 6,7 prosent av de totale kundefordringene (6,6 prosent per 31.12.2017).

Likviditetsrisiko

Amedias likviditet vurderes som god. Konsernet hadde per 31.12.2018 ubenyttet lånefasilitet og kassekreditt som beskrevet under avsnittet «Balanse, likviditet og kontantstrøm». Evnen til egenfinansiering av løpende driftsinvesteringer er god. Amedia var ved utgangen av 2018 gjeldfritt og hadde en kontantbeholdning på 398 millioner kroner i tillegg til 400 millioner kroner i rentefond.

FORRETNINGSOMRÅDENE

Engangskostnader knyttet til omstilling er holdt utenfor i kommentarene av forretningsområdene.

Mediehus og støttefunksjoner

Mediehus og støttefunksjoner består av konsernets aviser, øvrige lokale posisjoner samt sentrale salgs-, støtte- og utviklingsfunksjoner. Forretningsområdet hadde i 2018 en EBITDA på 450 millioner kroner (431 millioner kroner i 2017). I de lokale mediehusene kompenserte vekst i opplagsinntekter og kostnadsbesparelser for fortsatt fall i annonseinntekter. I tillegg ble utviklingen styrket gjennom tilgangen av Mediehuset Nettavisen.

Driftsinntektene i Mediehus og støttefunksjoner var 2 933 millioner kroner og økte med 94 millioner kroner (+3,3 prosent) fra 2017. Både opplagsinntektene og annonseinntektene økte fra 2017. Veksten i annonseinntekter skyldtes tilgangen av Mediehuset Nettavisen.

I 2018 var opplagsinntektene 1 547 millioner kroner (1 490 millioner kroner i 2017). Fra 2017 økte inntektene med 3,6 prosent, i hovedsak som følge av vekst i antall digitale abonnenter på 28,8 prosent og økte priser på papirproduktet. Antall komplettabonnenter sank med 9,7 prosent. I sum økte antall abonnenter med 2,4 prosent. Samlet hadde Amedias aviser ved utgangen av året 538 354 betalende abonnenter.

Annonseinntektene var 1 262 millioner kroner mot 1 223 millioner kroner i 2017. Av disse var en tredjedel digitale. Veksten fra fjoråret skyldtes tilgangen av Mediehuset Nettavisen, mens sammenlignbare lokalaviser i 2018 hadde en nedgang på 4,5 prosent i totale annonseinntekter (-12,9 prosent i 2017). Annonseinntektene på print falt med 9,5 prosent (-15,2 prosent i 2017), mens de digitale annonseinntektene økte med 11,1 prosent (-5,2 prosent i 2017).

Driftskostnadene økte med 76 millioner kroner (+3,1 prosent) fra 2017, hovedsakelig som følge av tilgangen av Mediehuset Nettavisen. For øvrig ble inntektsrelaterte kostnader til trykk og distribusjon redusert, og arbeidet med kontinuerlige kostnadstilpasninger fortsatte. Gjennomsnittlig antall årsverk ble redusert med 17 fra 2017 til 2018, inkludert tilgangen av de ansatte i Mediehuset Nettavisen. Det var generelt god kostnadskontroll.

Trykk Norge og distribusjon

Trykk Norge og distribusjon hadde i 2018 en EBITDA på 72 millioner kroner (102 millioner kroner i 2017). Resultatnedgangen skyldtes at kostnadstilpasninger og økte inntekter fra ombæring av pakker, frokostlevering og andre produkter ikke fullt ut kompenserte for reduserte inntekter knyttet til lavere opplag og sidetall i avisene, reduserte inntekter fra siviltrykk samt prisreduksjoner til konsernets aviser.

Trykk Russland

Utviklingen i russisk økonomi var fortsatt svak i 2018. Samtidig fortsatte det strukturelle skiftet også i den russiske mediebransjen, hvilket medførte lavere volumer og prispress i trykkerimarkedet. Den russiske trykkerivirksomheten hadde i 2018 en EBITDA på 27 millioner kroner, 7 millioner kroner lavere enn i 2017. Driftsinntektene ble redusert med 33 millioner kroner (-10,1 prosent), mens driftskostnadene ble redusert med 25 millioner kroner (-8,8 prosent). Endringene i inntekter, kostnader og resultat skyldtes i stor grad svekket rubelkurs, men også press på inntektene som følge av lavere priser og reduserte marginer. Den underliggende driften i virksomheten er god.

Annen virksomhet

Annen virksomhet består primært av fellesfunksjoner, konsernadministrasjon samt gevinster og tap.

EBITDA var i 2018 -53 millioner kroner (-40 millioner kroner i 2017). Resultatnedgangen skyldtes i stor grad positive engangseffekter i 2017 samt økt ressursbruk knyttet til strategiske satsinger.

EIERFORHOLD

Amedia tolererer ikke adferd som kan oppfattes som diskriminerende

Eierfordeling i Amedia AS

Avishuset Norge AS    100,00 %

Eierstyring og selskapsledelse

Amedia skal likebehandle alle aksjonærer, ha uavhengige og kompetente medlemmer av styret og ledelsen samt kvalifisert og uavhengig revisjon. Amedias prinsipper for eierstyring og selskapsledelse («corporate governance») bygger på «Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse», tilpasset Amedias situasjon.

Samfunnsansvar

Amedia anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse, utgiverklæring og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar allmenne menneskerettigheter, rettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, vern om det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til «Styrets årsrapport om samfunnsansvar» i årsrapporten for 2018 for nærmere beskrivelse.

PERSONAL OG ORGANISASJON

Arbeidsmiljø

Antall årsverk i Amedia var ved årsskiftet 2 035 (1 982 per 31.12.2017). Av disse arbeider 385 i Russland (382 per 31.12.2017). Gjennomsnittlig sykefravær for Amedias virksomheter i Norge var 4,8 prosent i 2018, på nivå med i 2017. Amedia har siden 2005 vært med i ordningen for inkluderende arbeidsliv (IA). Det er meldt inn to forsikringssaker knyttet til yrkesskader i 2018.

Likestilling

Amedia skal sikre mangfold og ikke-diskriminering i konsernet, samt fremme likhet i all rekrutteringspraksis. Amedia tolererer ikke atferd som kan oppfattes som diskriminerende. Kollegaer av begge kjønn ønskes på alle nivåer i bedriften, og alle ansatte inkluderes, uansett kjønn, alder, sivilstand, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, hudfarge, språk, nasjonalitet, livssyn, politisk tilknytning, fagforeningstilknytning og fase i livet.

Av Amedias ansatte i Norge har kvinner en gjennomsnittslønn på kroner 595 000 og menn på kroner 714 000. Forskjellen oppstår fordi flere menn enn kvinner har ledende stillinger. Det jobbes kontinuerlig med å skape en bedre balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger. Av de fast ansatte i Norge, er i overkant av 40 prosent kvinner.

Konsernstyret i Amedia består av åtte medlemmer, hvorav tre er kvinner. Ved utgangen av 2018 bestod konsernledelsen av seks menn og en kvinne. Av Amedias 97 datterselskaper med daglig drift, har 20 (21 prosent) kvinnelig daglig leder. Av Amedias 64 abonnementsaviser, har tolv aviser (19 prosent) kvinnelig redaktør.

DET YTRE MILJØ

Amedia er en stor trykkerioperatør i både Norge og Russland, og en betydelig aktør i distribusjonsmarkedet. Konsernets mål er å tilstrebe miljøvennlige løsninger for trykkerivirksomheten, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift.

Produksjon av aviser frem til trykk er i liten grad en virksomhet som påvirker det ytre miljø. Energikilde i produksjon av aviser er elektrisitet som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder. Deler av energien fra drift av trykkpresser brukes også til oppvarming av trykkerilokalene. Innsatsfaktorer i produksjon av aviser er hovedsakelig avispapir, trykkplater, trykkfarger og kjemikalier. Avfallet leveres til godkjente firmaer for gjenvinning eller deponering/destruksjon. Alt spesialavfall blir levert til godkjent avfallsdeponi for spesialavfall. Det er i svært liten grad giftstoffer i trykkfargen.

Amedia er opptatt av å forebygge uhell som kan føre til ukontrollerte utslipp eller annen type miljøbelastning. Selskapet vil overholde alle myndighetspålagte miljøkrav og drive virksomheten på en måte som fører til minst mulig belastning for miljøet, både lokalt og globalt.

Deler av Amedias virksomhet og produksjon innenfor trykk og distribusjon forurenser lokalt i form av støv og støy. Det er iverksatt tiltak som så langt det er mulig reduserer dette. Støy begrenses ved støydempede lokaler og personlig beskyttelse i form av hørselvern. Streng internkontroll, både av den enkelte ansatte og maskinvare, reduserer ulykkesrisikoen.

Trykkerivirksomheten har ingen utslipp som krever ut slippstillatelser. Selskapet har montert egne installasjoner for energigjenvinning, samt system for kildesortering for å begrense restavfallet i størst mulig grad.

Alt papir som forbrukes i trykkeriene er kjøpt fra papirleverandører som garanterer at trevirket er hentet ut fra bærekraftig skogbruk. Alt papir er også godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker. I Russland kjøpes alt papir fra leverandører som har ISO-9000-sertifikater.

Trykkeriene i Norge forbrukte 15 728 tonn papir og 376 tonn trykkfarge i 2018.

Distribusjon av aviser fra trykkeriene til postkassene skjer gjennom biltransport, dels ved hjelp av transportører fra trykkeriene til dropp-punkter og dels ved hjelp av bud fra dropp-punktene ut til kundenes postkasser. Distribusjon har som mål å øke antall kjøretøy med fornybare energikilder i fremtiden. Antall kjørte kilometer er i 2018 blitt redusert gjennom optimalisering av rutenettet.

AMEDIA AS MORSELSKAPET

Resultatet før skattekostnad i Amedia AS var 353 millioner kroner (338 millioner kroner i 2017) etter inntektsført konsernbidrag fra datterselskapene på 465 millioner kroner (456 millioner kroner i 2017). Årets resultat etter skatt ble 270 millioner kroner (258 millioner kroner i 2017). Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Amedia AS for 2018 avgir henholdsvis konsernbidrag til Avishuset Norge AS på 27 millioner kroner og utbytte til Amediastiftelsen på 1 million kroner.

Styret kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets slutt som har negativ betydning for årsregnskapet.

Amedia AS eier per 31.12.2018 totalt 115 datterselskaper, 16 tilknyttede selskaper og tre felleskontrollerte virksomheter. Disse inkluderer blant annet utgiverselskapene til 65 abonnements- og gratisaviser i Norge samt trykkerier i Norge og Russland. Selskapenes virksomhet drives over hele Norge samt i enkelte byer i Russland.

Morselskapet ivaretar en rekke fellesfunksjoner for konsernselskapene. Disse omfatter blant annet innkjøp, finansforvaltning, HR, IT, strategi og forretningsutvikling samt forbrukermarkedsfunksjon. Hovedkontoret i Oslo hadde ved utgangen av året 53 årsverk. Driften og aktiviteten i morselskapet finansieres gjennom administrasjonsavgift fra datterselskapene samt konsernbidrag fra de datterselskapene som ikke mottar pressestøtte. I tillegg til egne ressurser, benytter morselskapet seg av spesialkompetanse som datterselskapene og de tilknyttede selskapene besitter.

FREMTIDSUTSIKTER

Amedia fortsetter arbeidet med å videreutvikle og styrke posisjoner i hele Norge. Med utgangspunkt i god journalistikk styrkes lokale posisjoner gjennom satsinger i både eksisterende og nye publikasjoner. Samtidig forsterkes Amedias samlede posisjon ytterligere som følge av integrasjonen av Nordsjø Media, nye partnerskap og samarbeid, nasjonale satsinger samt mer ressurser til innholdsutvikling, ID og data.

I annonsemarkedet kommer det strukturelle skiftet til å fortsette. Det ventes fortsatt nedgang i annonseringen på papir, men positiv utvikling digitalt som følge av nye posisjoner, satsing på innholdsmarkedsføring og fortsatt vekst i programmatisk omsetning.

Det ventes god utvikling i norsk økonomi, men de strukturelle endringene i mediebransjen vil legge press på inntektene i Amedia. Fortsatt vekst i digitale abonnenter og digitale annonseinntekter vil være avgjørende for å sikre god lønnsomhet også fremover. Samtidig vil det være nødvendig å opprettholde sterkt fokus på kontinuerlige kostnadstilpasninger for å skape rom for nye satsinger og motvirke effekten av løpende lønns- og prisvekst.

Det har vært gledelig å se at den sterke veksten i digitale abonnenter har vedvart gjennom 2018. I tillegg har utviklingen i annonseinntektene bedret seg, og det er god kontroll på kostnadsutviklingen. Styret retter en takk til alle ansatte i Amedia for arbeidet som er lagt ned gjennom året som er gått og for resultatene som er oppnådd.