Resultatregnskap


Alle beløp i 1 000 kr

ResultatregnskapNote20182017
Opplagsinntekt1 547 4541 489 756
Annonseinntekt1 260 7671 226 804
Trykkeinntekt421 004487 329
Offentlig støtte748 44049 726
Annen driftsinntekt7, 16290 601272 324
Sum driftsinntekter3 568 2653 525 939
Netto gevinst/tap ved salg av eiendeler5, 71 6347 015
Sum inntekter63 569 8993 532 954
Varekostnad21-651 988-683 591
Lønnskostnad8, 9, 34-1 783 670-1 726 330
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14, 15-75 105-72 670
Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14, 15-2 121-6 943
Annen driftskostnad10, 16, 35-666 837-647 324
Sum driftskostnader-3 179 722-3 136 858
Driftsresultat390 176396 096
Resultatandel fra tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet2016 95237 344
Finansinntekt115 6154 853
Finanskostnad12-16 432-18 373
Sum finansposter-10 817-13 521
Resultat før skattekostnad396 312419 919
Skattekostnad på ordinært resultat13-98 319-93 601
Årsresultat297 993326 318
Ikke-kontrollerende eierinteresser16 69118 683
Kontrollerende eierinteresser281 302307 635
Resultat per aksje (beløp i kroner)1,261,37
Fra årsresultatet1,261,37
Utvannet resultat per aksje (beløp i kroner)1,261,37
Fra årsresultatet1,261,37

Note 1 til 36 er en integrert del av konsernregnskapet.