Kontantstrømoppstilling


Alle beløp i 1 000 kr

KontantstrømoppstillingNote20182017
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Driftsresultat390 176396 096
Periodens betalte skatter-83 266-63 359
Avskrivninger og nedskrivninger14, 1577 22679 613
Gevinst/tap ved salg av eiendeler7-1 634-7 015
Endring i lager, debitorer og kreditorer13 93522 790
Endring i andre tidsavgrensningsposter-61 804-50 907
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (a)334 634377 218
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler1 40110 007
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler-30 875-19 499
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler5502167 555
Utbetaling knyttet til andre aksjer og andeler5, 20-5 000
Innbetaling knyttet til andre investeringer12 06917 320
Utbetaling knyttet til andre investeringer-26 022
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (b)-42 925170 382
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld26, 36-161 000
Utbetaling rentefond-400 000
Utbetaling ved avslutning av rentebytteavtale28, 29, 36-5 470
Innbetaling av renter113 3982 176
Utbetaling av renter12-50-6 695
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte66 812
Innbetaling av utbytte fra tilknyttede selskap, felleskontrollert selskap og andre aksjeposter3 0784 174
Utbetaling av utbytte til eiere og ikke-kontrollerede eierinteresser-9 804-11 689
Øvrige kontantstrømmer fra finansieringsvirksomhet37-3 725-2 443
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (c)-407 103-114 136
Netto endring i likvider gjennom året (a+b+c)-115 396433 464
Likvidbeholdning 01.01.513 36179 896
Likvidbeholdning 31.12.23397 964513 361
Herav bundne midler23453452

Note 1 til 36 er en integrert del av konsernregnskapet.