Balanse


Alle beløp i 1 000 kr

balanseNote31.12.201831.12.2017
EIENDELER
Utsatt skattefordel136 8049 127
Immaterielle eiendeler3, 141 781 0091 737 614
Varige driftsmidler15158 738189 919
Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet20201 865245 300
Andre finansielle anleggsmidler17, 287 54711 013
Sum anleggsmidler2 155 9632 192 972
Varer2134 33735 200
Fordringer22, 28314 316316 362
Finansielle omløpsmidler28400 292
Bankinnskudd og kontanter23, 28397 964513 361
Sum omløpsmidler1 146 910864 923
Sum eiendeler3 302 8733 057 895
EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital og overkurs24266 181266 181
Opptjent egenkapital1 565 2921 285 092
Sum egenkapital kontrollerende eierinteresser1 831 4721 551 272
Ikke-kontrollerende eierinteresser153 386147 161
Sum egenkapital251 984 8581 698 433
Utsatt skatt13, 2771 98564 991
Avsetning for andre forpliktelser3, 27229 670259 939
Sum avsetning for forpliktelser27301 655324 930
Betalbar skatt1384 76983 659
Rentefri kortsiktig gjeld27, 29, 30561 167950 873
Kontraktsforpliktelser30370 424
Sum kortsiktig gjeld1 016 3591 034 532
Sum egenkapital og gjeld3 302 8733 057 895

Note 1 til 36 er en integrert del av konsernregnskapet.