Amedia og samfunnsansvar


Amedias formål er «å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter». Konsernets verdigrunnlag er knyttet til dette kjerneoppdraget og til pressens samfunnsrolle.

Amedia vil sikre en lokal samfunnsdebatt og meningsutveksling

Amedias medieselskaper er uavhengige publisistiske virksomheter med høy etisk standard og kvalitet i tråd med de tradisjoner og idéer den enkelte tittel er tuftet på.

Amedias årsrapport om samfunnsansvar bygger på konsernets formål og verdier og avgis i henhold til de kravene som stilles i Regnskapslovens §3-3 c) og hensyntatt kravene i FNs Global Compacts 10 prinsipper om respekt for anerkjente menneskerettigheter, ivaretagelse av organisasjonsfriheten, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretagelse av miljøet og kamp mot korrupsjon og bestikkelser.

OM VIRKSOMHETEN

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Amedia besto i 2018 av 115 hel- eller majoritetseide selskap i Norge og Russland, og det var ved utgangen av 2018 sysselsatt 2035 årsverk i konsernet, hvorav 1650 i Norge. Av selskapene var 64 utgiverselskap, med utgivelse av 63 lokale abonnementsaviser, én gratisavis og én nasjonal digital nettavis. Konsernet ervervet i januar 2019 ytterligere ni utgiverselskap gjennom overtagelsen av Nordsjø Media, og kjøpte i april en eierandel på 20 prosent i det svenske mediekonsernet Mittmedia AB som eier 28 lokale abonnementsaviser og 9 gratisaviser.

Amedia-konsernet driver trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, produktutvikling, forbrukermarked, annonseproduksjon, kundesenter, sideproduksjon, HR, analyse og regnskapstjenester er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av de øvrige forretningsområdene.

De papiravisene og nettstedene som konsernets utgiverselskap driver, blir daglig lest av 1,9 millioner og ukentlig av 2,2 millioner voksne nordmenn. Dette utgjør henholdsvis 42 og 49 prosent av det norske leseruniverset. Med de ni avisene som ble ervervet i januar 2019 øker lesertallet med ca 80.000.

OM AMEDIAS VERDIER

Amedias verdigrunnlag er uttrykt i konsernets vedtekter § 3, i Amedias utgivererklæring og i konsernets Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, samt i andre sentrale policydokumenter. Det enkelte utgiverselskap eid av Amedia har egne formålsbestemmelser nedfelt i de respektive selskapenes vedtekter. Amedia eier publisistiske virksomheter med tradisjoner tilbake til 1832.

I «Amedias utgivererklæring» forplikter konsernet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten, demokratiet, medienes uavhengighet, den redaksjonelle friheten, meningsmangfoldet og mediemangfoldet. I konsernets formålsparagraf heter det at Amedia skal «drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring.»

I Amedias «Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar» forplikter konsernet seg på sentrale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, til å ivareta miljøet og bekjempe korrupsjon. Amedia skal være kjennetegnet av høy etisk standard, av god eierstyring og selskapsledelse samt adferd i samsvar med god praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

I retningslinjene heter det blant annet at konsernets ansatte skal gis tillit og ansvar, at arbeidsplassen skal være fri for mobbing og trakassering, at det skal være likestilling på arbeidsplassen og ingen diskriminering basert på alder, kjønn, sivilstand, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, livssyn, politisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap. Videre heter det at det skal tilrettelegges for et sikkert og godt arbeidsmiljø, ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet, at korrupsjon og bestikkelser skal bekjempes og aktivt motarbeides, at personvernet til kunder og ansatte skal ivaretas og at de samme kravene til god forretningsskikk, etisk adferd og respekt for de allmenne menneskerettighetene som vi stiller til Amedias egen virksomhet også skal stilles til forretningspartnere.

De sentrale verdiene blir utdypet og konkretisert i andre sentrale policydokumenter i konsernet, som i «Retningslinjer for fortrolig varsling», i personvernerklæringer (for henholdsvis ansatte og for kunder/lesere), samt i policier for reise og representasjon, innkjøp, IT og HMS.

MÅL FOR IVARETAKELSE AV AMEDIAS SAMFUNNSANSVAR I 2018

Amedias strategi er basert på konsernets styringsdokumentene og forplikter konsernet til å følge opp prinsippene i FNs Global Compact på fire områder: i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon.

For et mediekonsern er det naturlig at de konkrete målene for ivaretakelse av samfunnsansvaret tar utgangspunkt i og avspeiler virksomhetens karakter. For Amedia er det av særlig viktighet å fokusere på de menneskerettighetene som kommer til uttrykk i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8 (retten til privatliv), artikkel 10 (ytringsfrihet) og artikkel 14 (ikke-diskriminering). Amedia skal både gjøre en innsats gjennom aktivt forsvar av rettighetene og gjennom å unngå at virksomhetene medvirker til å krenke andre.

For 2018 er følgende forhold prioritert:

  • Ytringsfrihet og informasjonsfrihet: Sikre en levende lokal samfunnsdebatt og meningsutveksling, og publikums innsyn i forhold som berører deres hverdag.
  • Etikk: Holde høy presseetisk standard, behandle kilder og andre med respekt og verdighet og bekjempe falske nyheter.
  • Personvern: Ivareta kunders, lesere og ansattes rettigheter til egne opplysninger og hindre misbruk av personlige opplysninger.
  • Ikke-diskriminering: Nulltoleranse for mobbing og trakassering.
  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold: Utvikle arbeidsmiljøet, øke ansattes trivsel og virksomhetenes omdømme.
  • Likestilling: Øke andelen av kvinner blant de ansatte og i lederstillinger
  • Det ytre miljø: Innrette virksomheten mest mulig miljøvennlig.
  • Bekjempelse av korrupsjon: Nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser.

YTRINGSFRIHET OG INFORMASJONSFRIHET

Amedias redaksjonelle virksomheter kommuniserer daglig med 1,9 millioner nordmenn, som får levert nær, nyttig og relevant journalistikk fra sin avis – analogt og digitalt – som gjør det mulig for dem å få innsikt i det som skjer i deres kommune og delta i samfunnsdebatten.

Amedias mediehus publiserer om lag 50.000 artikler hver måned, hovedsakelig innhold som ingen andre medier tilbyr. På den måten bidrar konsernets aviser til å gi nødvendig innsikt i det som skjer i samfunnet og til å fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten.

I 2018 hadde Amedias aviser en vekst i antall betalende kunder. Antallet kunder som får levert papiravis ble redusert, mens antall digitale kunder økte fra 160.000 til 212.000. Gjennom et forsterket digitalt tilbud er gjennomsnittsalderen for kunder/lesere blitt redusert.

Amedia er på ulike måter engasjert i ytringsfrihetsarbeid utover det som skjer i regi av den enkelte publikasjon lokalt og gjennom journalistikken. Flere av våre ansatte er gjennom World Association of News Media og World Editors Forum engasjert som mentorer for redaktører i land med svak pressefrihet og demokratisk tradisjon (Myanmar og Vietnam), og Amedia har gått inn med en million kroner i støtte til et nyopprettet Fond for Ytringsfrihet i regi av Norske PEN.

ETIKK

Oppmerksomheten rundt pressens etiske standard har økt, dels som følge av påstander om at nyhetsmediene formidler falske nyheter og dels som følge av omstridte publiseringer fra enkeltmedier. Amedia og Amedias aviser har i denne situasjonen vært opptatt av å synliggjøre det publiserte innholdet fra lokalavisene som sant og troverdig og begrunne hvorfor avisene engasjerer seg gjennom å stille kritiske spørsmål og stille makt- og myndighetspersoner til ansvar.

Amedias aviser og alle redaksjonelle medarbeidere et forpliktet på pressens etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten, og skal etterleve de retningslinjene som gjelder for kontakten med kilder, omtale av enkeltpersoner og retten til imøtegåelse. Amedia ønsker gjennom sin journalistikk å vise respekt for enkeltmennesker og behandle alle med verdighet. Amedia har forpliktet seg til å følge pressens etiske regelverk, og til å gi alle som føler seg krenket mulighet til å klage våre aviser/journalistikk inn for Pressens Faglige Utvalg.

I 2018 mottok Pressens Faglige Utvalg 50 prosent flere klager mot Amedia-aviser sammenlignet med året før. Dette skyldes dels at Nettavisen og Varingen er inkludert i statistikken for Amedia-aviser for første gang. Økt antall klager er ikke nødvendigvis negativt, men kan skyldes den økte oppmerksomheten rundt medienes etiske standard og kunnskap om klageordningen, økt bevissthet hos publikum og avspeile tydelige forventninger fra publikum om at lokalavisene skal holde en høy standard og at de skal være til å stole på. Et økt antall klager er altså ikke ensbetydende med at den presseetiske standarden er svekket. Antall fellelser for brudd på presseetiske regler eller uttalelser med kritikk, holdt seg på samme prosentvise nivå i forhold til antall klager i 2017 (16 prosent). Det betyr at Pressens Faglig Utvalg har avvist flere saker enn tidligere og underlagt flere saker forenklet behandling som ikke brudd på god presseskikk, samtidig som flere saker er blitt løst i minnelighet mellom avis og klager før behandling i Pressens Faglige Utvalg. Ingen av klagene i 218 var knyttet til påstander om formidling av falske nyheter.

Alle saker som klages inn blir behandlet på en grundig og forsvarlig måte av redaktører og journalister, som søker å lære og forbedre journalistikken basert på utfallet av klagebehandlingene.

Avisene jobber systematisk med å forbedre sin etiske standard og ta lærdom av de uttalelser som PFU gir, og synliggjør alltid de uttalelser PFU gir for sine lesere.

PERSONVERN

Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, slår i artikkel 8 fast at alle har rett til et privatliv, og EUs personvernforordning, GDPR, og den norske Personopplysningsloven slår fast at den enkelte har rettigheter til egne personopplysninger, og hvordan slike opplysninger kan behandles av andre til hvilke formål.

Amedia behandler store mengder personopplysninger om sine kunder, lesere og ansatte. Dette gjelder blant annet opplysninger som kundene må oppgi for å få levert tjenester fra mediehusene og opplysninger om hvordan tjenestene anvendes.

Amedia har i sin personvernstrategi slått fast at konsernet skal ivareta kunder og ansattes rett til personvern og at opplysningene skal behandles i tråd med lov- og avtaleverk. Amedia skal ivareta sikkerheten til opplysningene som samles inn, og derigjennom skape tillit til og trygghet og aksept for at opplysningene blir behandlet i respekt for den enkeltes personverninteresser.

I forbindelse med innføringen av EUs personverndirektiv i Norge i 2018 gjennomførte Amedia en grundig informasjonskampanje overfor kunder om hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvilke rettigheter de har til å reservere seg mot visse typer behandling, samt hvordan sletting av og innsyn i hvilke opplysninger vi har kan gjennomføres. Dette skjedde blant annet gjennom revisjon og oppdateringer av våre personvernerklæringer. Det er opprettet en egen tjeneste i form av personvern@amedia.no som alle kan henvende seg til med spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

Medarbeidernes sikkerhet og adferd er avgjørende for at Amedia skal nå sine mål

Personopplysningene blir behandlet i tråd med de formål de er samlet inn for, og det er ikke registrert noen avvik fra dette i 2018 som har fordret melding til Datatilsynet. Antallet som har reservert seg mot bestemte typer behandling er lav, dvs 5387 reservasjoner mot personaliserte annonser og 5418 reservasjoner mot personalisert innhold av et samlet antall brukere på 1,2 millioner registrerte med aID-konto. I 2018 mottok Amedia kun en håndfull innsynsbegjæringer fra kunder/lesere. Det er Amedias oppfatning at dette avspeiler at vi opptrer i samsvar med de lovmessige krav vi er underlagt og i tråd med egne strategier og retningslinjer på området.

Amedia behandler ikke sensitive opplysninger om sine kunder. Sensitive opplysninger om ansatte, som lønn og fagforeningsmedlemskap, behandles i tråd med inngåtte avtaler med de ansatte og deres organisasjoner. Behandling av personopplysninger som skjer i journalistisk øyemed, som for eksempel behandling knyttet til skatteopplysninger, er ikke underlagt personvernlovgivningens alminnelige regler, men de samme sikkerhetskrav stilles til behandling av journalistisk materiale som til behandlingen av andre personopplysninger.

Amedia har etablert samarbeid med forskningsinstitusjoner for å bidra til samfunnsnyttig forskning. Det skjer gjennom utlevering av pseudonymiserte data (dvs data som ikke kan spores tilbake til identifiserte personer) om konsernets kunder/lesere.

IKKE-DISKRIMINERING

Amedia har nulltoleranse for trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

Amedia legger stor vekt på å sikre at arbeidsplassene i konsernet er trygge og at ingen skal bli utsatt for mobbing og trakassering. Dersom dette likevel blir varslet, blir sakene fulgt opp av lokal ledelse og tiltak blir iverksatt. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2017 innført en rapporteringsrutine knyttet til trakassering for å sikre at slike saker blir fulgt opp og behandlet på forsvarlig måte og i tråd med konsernets standarder. Konsernet har for øvrig egne rutiner for varsling, inklusive mulighet for fortrolig varsling, og ansatte blir oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold.

Omfanget av mobbing/trakassering kartlegges årlig i den store Medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen i 2018 viser en svak nedgang fra året før, og resultatene er på nivå med det som er vanlig i norsk arbeidsliv. Antall medarbeidere som opplyser at de selv er blitt utsatt for mobbing/trakassering er sunket fra 3 prosent i 2017 til 2 prosent i 2018, mens antallet som opplyser at de har registrert mobbing/trakassering (av andre) på arbeidsplassen sin er sunket fra 6 prosent til 5 prosent.

Utviklingen på dette området er som følger:

Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte har stor tillit til at bedriftens og konsernets varslingsrutiner fungerer og at varsler blir behandlet på en god og betryggende måte. Konsernets sentrale fortrolige varslingsinstitutt behandlet i 2018 ingen saker knyttet til mobbing/trakassering.

ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG SOSIALE FORHOLD

Global Compacts prinsipper for arbeidstakerrettigheter fastslår at bedriftene har plikt til å holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre retten til å føre kollektive forhandlinger, samt sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Organisasjonsfrihet

Amedia respekterer organisasjonsfriheten og legger vekt på et nært og fortrolig samarbeid med organiserte og tillitsvalgte på alle nivåer. Av Amedias 3060 ansatte (gjelder hel- og deltidsansatte, samt vikarer) i Norge var 1282 fagorganiserte i april 2019.

De fagorganiserte er knyttet til åtte ulike forbund. Det største er Norsk Journalistlag, deretter følger Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet og Handel og Kontor. Alle de fagorganiserte er omfattet av de sentrale tariff-forhandlingene, og de har også rett til lokale forhandlinger.

Arbeidsmiljø og trivsel

Amedia har de siste årene jobbet aktivt for å bedre og utvikle et godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, både for å få tilbakespill fra de ansatte og for å følge utviklingen. Amedia scorer gjennomgående høyt i undersøkelsen og bedre enn snittet for norske bedrifter og bransjen våre virksomheter tilhører. På alle sentrale måleparametre ble det registrert fremgang for Amedia samlet, herunder på fokusområdene omdømme, samarbeid, arbeidsforhold, jobbinnhold og læring og utvikling.

I virksomheter med svake resultater følges undersøkelsen opp med lokale tiltak.

Helse, miljø og sikkerhet

Amedia har egen HMS-policy og rutiner for oppfølging av HMS-arbeidet. Målet er å sikre verdier og lønnsomhet på lang sikt ved å tilby utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver for alle ansatte i et sunt arbeidsmiljø.

Medarbeidernes sikkerhet og velferd er avgjørende for at Amedia skal nå sine mål. I Amedia omfatter HMS-arbeidet alle systematiske aktiviteter knyttet til utvikling av arbeidsmiljøet med sikte på å skape helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner som motvirker fysiske og psykiske skadevirkninger.

I utviklingen av arbeidsmiljøet er målsettingen å ha en standard som til enhver tid samsvarer med gjeldende lovgivning, konsernets retningslinjer for etikk og samfunnsansvar og utviklingen i samfunnet generelt.

Det er etablert en ny rutine der alle selskap årlig avgir en «samsvarserklæring» i relasjon til HMS-arbeidet, og melder inn eventuelle avvik som trenger oppfølging.

I 2018 ble det det ikke avdekket alvorlige feil og mangler gjennom offentlig tilsyn eller på annen måte.

Amedia legger avgjørende vekt på medarbeidernes sikkerhet, og det vurderes løpende om sikkerhetstiltak knyttet til bygninger og enkeltpersoner er tilfredsstillende. Amedia har fastsatt at alle trusler som blir fremsatt mot redaktører eller journalister eller andre medarbeidere skal politianmeldes.

Amedia er med i ordningen for inkluderende arbeidsliv. Det ble i 2018 meldt inn to forsikringssaker knyttet til yrkesskader.

LIKESTILLING

Amedia skal praktisere likestilling på arbeidsplassen og søke god balanse mellom kvinner og menn på alle nivåer. Amedia erkjenner at kjønnssammensetningen blant ansatte og ledere i konsernet ikke er optimal. Det er derfor behov for å iverksette tiltak som vil bidra til en sammensetning av ansatte som bedre avspeiler det samfunnet konsernet betjener og rapporterer til.

Amedia etablerte i 2018 en egen rekrutteringspolicy der det heter at Amedia skal fokusere på kjønnsbalanse i alle stillinger og ambisjonen er å ha minimum én kvinnelig kandidat i alle finalerunder. Rekruttering er et lederansvar, og Amedia har uttrykt klare forventninger om at kjønnssammensetningen skal endres over tid og at dette må hensynstas ved nyansettelser I 2018 ble det foretatt 198 ansettelser i konsernets selskaper. 56 prosent av alle nyansatte i 2018 var kvinner. Andelen kvinner ansatt i lederroller var 52 prosent. De tilsvarende tallene for nyansettelser i 2017 var henholdsvis 48 prosent og 50 prosent.

Fordelingen mellom kvinner og menn blant de ansatte samlet sett ligger stabilt på 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. 23 av våre 97 datterselskap med daglig drift har en kvinne som daglig leder (24 prosent), mens 12 av våre 64 ansvarlige redaktører er kvinner (19 prosent). Det er foretatt nyansettelser av to kvinner som ansvarlig redaktør som vil tiltre i 2019. I tillegg har tre av de ni avisene i Nordsjø Media, som Amedia overtok med virkning fra årsskiftet 2018/2019, kvinnelige redaktør.

Amedia legger vekt på at kvinner og menn skal ha like lønnsvilkår og at det ikke skal diskrimineres basert på kjønn. Gjennomsnittlig kvinnelønn i konsernet var i 2018 på 591.000, og dette utgjør 83 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn på 711.000. Årsaken til lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er knyttet til at det er flere menn enn kvinner i ledende stillinger.

AMEDIA OG VERN AV DET YTRE MILJØ

Global Compacts prinsipper for det ytre miljø fastslår at bedriftene har ansvar for å i) støtte føre-var-tilnærming til miljøutfordringene, ii) ta initiativ til å fremme økt miljøansvar og iii) oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Produksjonen av redaksjonelt og kommersielt innhold påvirker i liten grad det ytre miljøet, det samme gjelder digital distribusjon av konsernets produkter og tjenester. Fortsatt utgjør produksjonen og distribusjonen av papiraviser en vesentlig del av virksomheten. 60 prosent av konsernets abonnenter får levert papiravisen fra medienes egne distribusjonsselskap eller fra Posten Norge.

Amedia søker stadig å forbedre seg og innrette sin virksomhet på en mest mulig miljøvennlig måte. Dette gjelder både knyttet til energiforbruk, redusert arealforbruk, effektiv utnyttelse av papir og trykkfarge, optimalisering av rutestrukturen i distribusjon og reduksjon i antall tjenestebiler/firmabiler.

De siste årene har forbruket endret seg i en positiv retning for miljøet. Dette skyldes en kombinasjon av at flere aviser har redusert utgivelsesfrekvens på papiravisene, redusert sidetall som følge av lavere annonsevolum, effektivisering av distribusjonsnettet, reforhandlinger av leiekontrakter og lavere arealbruk.

Amedia inngår avtaler på vegne av alle selskap og legger vekt på at de energikilder vi anvender hovedsakelig skal være fornybare. Innen trykkerivirksomheten skal det velges miljøvennlige løsninger, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift. Alt spesialavfall blir levert til godkjent avfallsdeponi for spesialavfall, og kjemikalier blir levert til godkjente firmaer for gjenvinning eller deponering/destruksjon. Både i Norge og Russland følges og overholdes alle myndighetspålagte miljøkrav. I Norge har trykkeriselskapene montert egne installasjoner for energigjenvinning og system for kildesortering. Alt papir som anvendes i Norge er også godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker, mens alt papir som anvendes i Russland kjøpes fra leverandører som har ISO-9000 sertifikater.

BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

Amedia har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser, i tråd med Global Compacts prinsipp om å bekjempe korrupsjon og utpressing/bestikkelser. Våre medarbeidere er blitt gjort kjent med våre etiske retningslinjer og hvilke krav som stilles til egne medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere og til god forretningsskikk.

Gjennom den årlige vurderingen de enkelte selskapene har av risiko og etterlevelse av konsernets sentrale policyer, blir det undersøkt om det har vært avvik fra Amedias standarder på dette området. Ingen selskap har opplyst om slike avvik. Amedia har egne standarder for hva som er akseptabelt av bevertning og sosial kundepleie, og konsernets reise- og representasjonspolicy angir hvordan våre medarbeidere skal opptre i møte med tilbud om kostnadsdekning eller andre fordeler. Det er løpende kontroll av reiseregninger og utgifter den enkelte har i arbeidet. Reise- og representasjonspolicyen er i løpet av perioden blitt oppdatert og presisert.

Våre etiske retningslinjer er implementert i Russland og de samme høye standarder gjelder der som i Norge. Bevisstheten knyttet til hvilke leverandører og samarbeidspartnere som skal velges er høy og følges opp av ledelsen.

STYRINGSSTRUKTUR OG SAMFUNNSANSVAR

Amedia består av 115 selvstendige selskap som konsernet i 2018 var hel- eller majoritetseier av. I tillegg til at konsernets verdigrunnlag, policyer og retningslinjer forplikter alle ansatte og alle selskap, vil også det enkelte datterselskap kunne definere sin lokale strategi for utøvelse av samfunnsansvar. Det kan dreie seg om samarbeid med lokale organisasjoner, veldedige tiltak som innsamlingsaksjoner, utdeling av gaver eller sponsormidler til samfunnsnyttige tiltak. Dette avgjøres av det lokale styret og den lokale ledelsen, men vil skje innenfor rammene av og kunne kontrolleres gjennom den sentrale styringsstrukturen Amedia har etablert.

VURDERING

Det er styrets oppfatning at Amedia gjennom de sentrale styringsdokumentene har et verdigrunnlag som adresserer og avspeiler det samfunnsansvaret virksomhetene har, og at disse verdiene etterleves og skaper verdier for eiere, samfunn, kunder og ansatte og bidrar til å forme samfunnets holdninger til så vel sentrale menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og kampen mot kritikkverdige forhold.

Selskapene i Amedia er seg sitt samfunnsansvar bevisst og evner å integrere dette ansvaret i selskapets strategi, forretningsutvikling og operasjonelle drift. Mediehusene er viktige samfunnsinstitusjoner og utvikler seg på en måte som har stor betydning for de lokalsamfunnene de betjener. Konsernstyret er tilfreds med at Amedia i perioden har ervervet flere lokale mediehus og nå bidrar til å revitalisere disse og deres rolle i sine respektive lokalsamfunn. Lokalavisene er ryggraden i det norske mediemangfoldet og avgjørende for de demokratiske prosesser alle samfunn er avhengig av fungerer.

Det er styrets oppfatning at Amedia er en ansvarlig, troverdig og god arbeidsgiver og forretningspartner, som opptrer i samsvar med alle relevante prinsipper fra FNs Global Compact. De mål konsernet har definert for sitt arbeid på disse feltene blir fulgt opp og bidrar til en fortsatt positiv utvikling for konsernet.

Styret ivaretar sitt ansvar for nødvendig kontroll og oppfølgingstiltak gjennom løpende behandling av saker knyttet til utøvelsen av samfunnsansvaret.