Utvidet resultatregnskap


Alle beløp i 1 000 kr

Utvidet resultatregnskapNote20172016
Årsresultat fra videreført virksomhet326 318154 635
Utvidet resultat
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet:
Rekalkulering av pensjonsforpliktelser97 24080 693
Sum7 24080 693
Poster som kan bli omklassifisert til resultatet:
Omregningsdifferanser25-2 8657 767
Sum-2 8657 767
Utvidet resultat etter skatt for videreført virksomhet4 37588 460
Årets totalresultat fra videreført virksomhet330 693243 095
Årsresultat fra ikke videreført virksomhet-103 624
Årets totalresultat330 693139 471
Ikke-kontrollerende eierinteresser18 9117 233
Kontrollerende eierinteresser311 782132 239
Totalresultat tilordnet kontrollerende eierinteresser fordelt på:
Videreført virksomhet311 782235 863
Ikke videreført virksomhet-103 624


Postene i utvidet resultat er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 13.