Styrets beretning


Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Ved utgangen av 2017 eide konsernet 63 abonnementsaviser, én lokal gratisavis samt 50 prosent av det digitale riksmediet Mediehuset Nettavisen. I januar 2018 ble Amedia eneaksjonær i Mediehuset Nettavisen. I tillegg driver konsernet trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, utvikling, forbrukermarked, annonseproduksjon, kundesenter, sideproduksjon, analyse og regnskapstjenester er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av de øvrige forretningsområdene.

Det siste året har Amedias forretningsmodell styrket seg gjennom vekst i antall abonnenter, økte opplagsinntekter og etablering av nye attraktive innholdstilbud.

Konsernets formål er å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter. Konsernets forretningsidé er journalistikken. Gjennom å levere god, relevant og nær journalistikk gjennom alle sine publikasjoner ivaretar Amedia de verdier som er uttrykt i selskapets utgivererklæring, der konsernet forplikter seg til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn, til å fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, og garanterer for den redaksjonelle friheten og selvstendigheten for sine publikasjoner.

Amedias aviser har en betydelig gjennomslagskraft, og de 63 lokalavisene og riksmediet Nettavisen leses daglig av 42 prosent av den voksne norske befolkningen. Lokalavisene har en spredning i sine primære dekningsområder på over 60 prosent. Dette gjør de fleste av våre lokalaviser til innbyggernes førstevalg for lokal redaksjonell og kommersiell informasjon.

Amedia har over 800 journalister og redaksjonelle medarbeidere spredd over hele landet, som i mange lokalsamfunn er de eneste som tilbyr relevant journalistikk i form av nyheter og aktualiteter fra politikk, næringsliv, kultur og frivillighetsarbeid, sport og fra andre samfunnsområder. Som dagsordensettere og debattarenaer er avisene sentrale demokratiske institusjoner.

Det siste året har Amedias forretningsmodell styrket seg gjennom vekst i antall abonnenter, økte opplagsinntekter og etablering av nye attraktive innholdstilbud.

SOLID RESULTAT DREVET AV TYDELIGE SATSINGER

Amedia leverte et godt resultat i 2017. Den positive utviklingen i antall abonnenter fra 2016 fortsatte og bidro til en vekst i abonnementsinntektene på 8,4 prosent i sammenlignbare aviser. Ved utgangen av 2017 hadde Amedia 511 593 betalende abonnenter. Av disse var 159 648 heldigitale. I tråd med veksten i antall abonnenter, steg antallet registrerte og aktive aID-brukere til nesten 600 000 ved utgangen av året. Tallene bekrefter at Amedia lykkes med journalistikken som forretningsidé.

Den gode utviklingen er et resultat av tydelige satsinger. Amedia er en ledende aktør på målrettet og kunnskapsbasert arbeid med innhold, og dette understøtter mediehusene slik at de hver dag kan produsere viktig og relevant journalistikk som treffer leserne. Gjennom 2017 ble satsing på levende bilder intensivert.

Strømming av levende bilder gir økt verdi til leserne og er en viktig del av den løpende nyhetsdekningen, både for hendelsesnyheter og dekning av lokal politikk, sports- og kulturarrangementer.

I annonsemarkedet fortsatte nedgangen. Det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater vedvarte, og det digitale markedet er preget av sterk konkurranse i møte med store internasjonale aktører. Utviklingen bedret seg imidlertid gjennom 2. halvår: I tråd med forventningene til ny annonseplattform ble den programmatiske annonseomsetningen tredoblet i perioden og drev en vekst i digitale annonseinntekter på 2,8 prosent. Samtidig falt inntektene på print mindre enn i 1. halvår, blant annet som følge av mer annonsering fra dagligvarebransjen.

I trykkeri- og distribusjonsvirksomheten fortsatte nedgangen i inntekter fra trykking og ombæring av aviser. Samtidig økte inntektene fra distribusjon av pakker, frokostlevering og andre produkter som i stadig økende grad bæres ut gjennom papiravisenes tradisjonelle distribusjonskanaler.

Veksten i opplagsinntektene bidro til å begrense resultateffekten av nedgangen i konsernets annonseinntekter. I tillegg ble kostnadene redusert som følge av lavere inntektsavhengige kostnader, økt effektivitet, færre antall årsverk og kontinuerlig optimalisering av kapasitet og struktur i trykkeri- og distribusjonsvirksomheten. Det er for øvrig stram kostnadsstyring i alle deler av konsernet.

Etter sterke resultater gjennom flere år, er Amedia ved utgangen av 2017 gjeldfritt.

ÅRSREGNSKAPET

Resultat

Amedia inngikk i desember 2016 avtale om salg av Digitale Medier 1881 AS med datterselskaper. Som følge av salget var resultatet fra Digitale Medier 1881 i 2016 presentert under «Årsresultat fra ikke videreført virksomhet». For at tallene for 2017 og 2016 skal være sammenlignbare, refererer styrets beretning i det følgende til 2016-tall for videreført virksomhet med mindre annet er oppgitt.

Amedia hadde i 2017 et brutto driftsresultat (EBITDA) på 476 millioner kroner, opp fra 379 millioner kroner i 2016. Resultat før skatt var på 420 millioner kroner (221 millioner kroner i 2016). Fra 2016 kompenseres nedgang i annonseinntekter av økte opplagsinntekter og kostnadsbesparelser.

Inntektene ble i 2017 3,5 milliarder kroner (3,6 milliarder kroner i 2016). Opplagsinntektene hadde en vekst på 96 millioner kroner, mens annonseinntektene falt med 180 millioner kroner. Både print- og digitale annonseinntekter sank, men utviklingen bedret seg i løpet av året. I 2. halvår økte de digitale annonseinntektene fra tilsvarende periode i fjor, i stor grad som følge av sterk vekst i programmatisk omsetning.

Trykkeriinntektene økte med 2,6 prosent fra 2016. Inntektene i den norske trykkerivirksomheten ble redusert som følge av synkende opplag og sidetall i avisene. I den russiske virksomheten økte inntektene som følge av styrket rubelkurs.

Driftskostnadene var 3,1 milliarder kroner og ble redusert fra 3,3 milliarder kroner i 2016 som følge av lavere trykket og distribuert volum, færre antall årsverk, lavere kostnader til omstilling og av- og nedskrivninger samt kontinuerlig fokus på øvrige kostnadstilpasninger.

Årets avskrivninger var på 73 millioner kroner (84 millioner kroner i 2016). Det ble foretatt nedskrivninger på totalt 7 millioner kroner, hvorav 3 millioner kroner i forbindelse med nedskrivningstest (impairment) av de immaterielle eiendelene. Varige driftsmidler ble nedskrevet med 4 millioner kroner. Amedias netto driftsresultat (EBIT) var 396 millioner kroner (246 millioner kroner i 2016).

Resultatet fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet ble positivt med 37 millioner kroner mot et negativt resultat på 5 millioner kroner i 2016. Det positive resultatet stammer blant annet fra Mediehuset Nettavisen, Norsk Telegrambyrå og Gudbrandsdølen Dagningen. I 2016 ble resultatet primært svekket av nedskrivning i forbindelse med gjennomført nedskrivningstest.

Netto finans var -14 millioner kroner (-20 millioner kroner i 2016). Den reduserte kostnaden skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader.

Balanse, likviditet og kontantstrøm

Totalbalansen til Amedia var på 3 058 millioner kroner per 31.12.2017 (3 037 millioner kroner per 31.12.2016). Per 31.12.2016 var hhv. 388 millioner kroner og 153 millioner kroner klassifisert som eiendeler og forpliktelser holdt for salg. Postene er ute av balansen per 31.12.2017.

Immaterielle eiendeler var 1 738 millioner kroner og økte med 2 millioner kroner fra 2016, primært som følge av tilganger. Ordinære avskrivninger av immaterielle eiendeler var 21 millioner kroner i 2017. Det er foretatt nedskrivning av immaterielle eiendeler på 3 millioner i forbindelse med gjennomført nedskrivningstest.

Varige driftsmidler var per 31.12.2017 på 190 millioner kroner (235 millioner kroner per 31.12.2016). Nedgangen skyldes i hovedsak avskrivninger med 52 millioner kroner og nedskrivninger med 4 millioner kroner. Det er gjennom året investert 18 millioner kroner i varige driftsmidler, mens det har vært avganger på 4 mill.

Rentebærende langsiktig gjeld var per 31.12.2017 tilbakebetalt (116 millioner kroner per 31.12.2016). Det samme var rentebærende kortsiktig gjeld (32 millioner kroner per 31.12.2016). I løpet av året har Amedia tilbakebetalt all gjeld under konsernets lånefasiliteter i DNB. Amedia har gjennom 2017 oppfylt alle krav til finansielle nøkkeltall overfor bankene.

Amedia hadde per 31.12.2017 tilgjengelig 450 millioner kroner i ubenyttet trekkfasilitet hos DNB. Konsernet har i tillegg en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner.

Kortsiktig gjeld var 1 035 millioner kroner (1 107 millioner kroner per 31.12.2016) og består av leverandørgjeld, betalbar skatt, påløpte kostnader, periodiserte inntekter og annen kortsiktig gjeld.

Konsernets egenkapitalandel var 55,5 prosent per 31.12.2017 (45,3 prosent per 31.12.2016). Den finansielle stillingen vurderes som god.

Amedia hadde i 2017 en netto kontantstrøm på 433 millioner kroner (97 millioner kroner i 2016). Bedringen skyldes høyere kontantstrømmer fra både operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2017 på 377 millioner kroner (294 millioner kroner i 2016). Bedringen fra fjoråret skyldes primært høyere EBITDA.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2017 på 170 millioner kroner (78 millioner kroner i 2016). Det ble i løpet av 2017 utbetalt 19 millioner kroner ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (31 millioner kroner i 2016). Innbetaling knyttet til salg av varige driftsmidler utgjorde 10 millioner kroner mot 46 millioner kroner i 2016, mens innbetaling fra salg av aksjer og andeler utgjorde 168 millioner kroner (55 millioner kroner i 2016).

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i 2017 negativ med 114 millioner kroner (-276 millioner kroner i 2016). Netto utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld utgjorde 161 millioner kroner i 2017 (239 millioner kroner i 2016). Innbetaling av utbytte og konsernbidrag utgjorde 67 millioner kroner.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2017 er utarbeidet under denne forutsetningen. Til grunn for antagelsen ligger konsernets strategi og langsiktige prognoser.

Styret bekrefter også at årsregnskapet for 2017 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Hendelser etter balansedagen

I januar 2018 ble Blogg.no, Side2, Side3 og NA Livsstil fisjonert ut fra Mediehuset Nettavisen til det nystiftede selskapet Bloggsoft AS. Etter fisjonen kjøpte Amedia Utvikling AS 50 prosent av aksjene i

Mediehuset Nettavisen AS fra Egmont Publishing AS og ble således eneaksjonær i selskapet. Samtidig solgte Amedia Utvikling AS selskapets 50 prosent eierandel i Bloggsoft AS til Egmont Publishing AS.

I februar 2018 ble aksjene i Mediehuset Nettavisen AS overdratt fra Amedia Utvikling AS til Amedia Lokal AS, som også er eier av Amedias øvrige avisvirksomhet. Videre har virksomheten i Mediehuset Nettavisen AS som knytter seg til innholdsmarkedsføring, blitt overført til det nystiftede selskapet Spray AS som er et datterselskap av Mediehuset Nettavisen AS.

Det har for øvrig ikke vært hendelser etter balansedagen som påvirker vurderingen av årsregnskapet for 2017.

Strømming av levende bilder gir økt verdi til leserne og er en viktig del av den løpende nyhetsdekningen, både for hendelsesnyheter og dekning av lokal politikk, sports- og kulturarrangementer.

FINANSIELL RISIKO

Markedsrisiko

I underkant av halvparten av mediehusenes inntekter kommer fra annonsemarkedet, som preges av vridning mot digitale kanaler der det er stadig sterkere konkurranse fra store internasjonale aktører. Dette legger press på inntektsutviklingen i papiravisene, men nedgangen har avtatt gjennom 2017. I tillegg reduseres de digitale annonseinntektene, til tross for vekst i andre halvår som følge av god utvikling i det programmatiske annonsesalget. Annonsemarkedet er sensitivt for konjunkturendringer, men tradisjonelt har lokalavisenes annonseinntekter vært mindre påvirket av konjunkturer enn annonseinntektene i en del andre mediebedrifter.

Det er knyttet risiko til utviklingen i antall abonnenter og lesertall. Negativ utvikling påvirker først og fremst opplagsinntektene, men svekker også grunnlaget for innsalg av annonser. Amedia hadde ved utgangen av 2017 en vekst i antall betalende abonnenter på 4,3 prosent sammenlignet med 31.12.2016.

Skiftet fra analoge til digitale publiseringskanaler fortsetter. Fremtidig lønnsomhet avhenger av at konsernet fortsetter å lykkes med å øke inntektene fra digitale kanaler, både i annonsemarkedet og i lesermarkedet. Samtidig må kostnadsnivået kontinuerlig tilpasses inntektsutviklingen.

Amedia har norske kroner som basisvaluta, men er gjennom virksomheten i Russland også eksponert for kursendringer mot russiske rubler. Dette innebærer risiko knyttet til kontantstrømmene fra Russland. I tillegg har Amedia balanseposter i russiske rubler, noe som medfører svingning i egenkapitalen fra år til år som følge av omregningsdifferanser. Varekostnaden i Trykk Russland er eksponert mot euro og dollar ved innkjøp av trykkfarge og trykkplater. Resultat- og balansepostene i den russiske virksomheten utgjør en liten andel av konsernet Amedia, og etter en samlet vurdering anses risikoen som begrenset og sikres ikke.

Amedia følger en strategi om å være moderat eksponert for svingninger i rentemarkedet og skal benytte sikringsinstrumenter for å sikre faste rentenivåer på deler av eventuell gjeld. Etter at Amedia i løpet av 2017 tilbakebetalte all gjeld, har konsernet ingen sikringsavtaler per 31.12.2017.

Kredittrisiko

En stor del av Amedias inntekter er abonnementsinntekter som faktureres forskuddsvis og er forbundet med lav kredittrisiko. Det er kredittrisiko knyttet til annonseinntektene, men denne vurderes også som lav. Mange mindre beløp utgjør en stor del av fordringsmassen, og historiske tap er lave. Amedia gjør løpende avsetninger for ventet tap på kundefordringer etter vurderinger av fordringsmassen. Avsetning til tap på fordringer er 19 millioner kroner per 31.12.2017 (21 millioner kroner per 31.12.2016) og utgjør 6,6 prosent av de totale kundefordringene (7,0 prosent per 31.12.2016).

Likviditetsrisiko

Amedias likviditet vurderes som god. Konsernet hadde per 31.12.2017 ubenyttet lånefasilitet og kassekreditt som beskrevet under avsnittet «Balanse, likviditet og kontantstrøm». Evnen til egenfinansiering av løpende driftsinvesteringer er god. Amedia var ved utgangen av 2017 gjeldfritt og hadde en kontantbeholdning på 513 millioner kroner.

FORRETNINGSOMRÅDENE

Engangskostnader knyttet til omstilling er holdt utenfor i kommentarene av forretningsområdene. Etter omstrukturering av forretningsområdene, er fjorårstallene endret for sammenligningsformål.

Mediehus og støttefunksjoner

Mediehus og støttefunksjoner består av konsernets aviser, øvrige lokale posisjoner samt sentrale salgs-, støtte- og utviklingsfunksjoner. Forretningsområdet hadde i 2017 en EBITDA på 431 millioner kroner (368 millioner kroner i 2016). Vekst i opplagsinntekter og kostnadsbesparelser mer enn kompenserte for fortsatt fall i annonseinntekter.

Driftsinntektene i Mediehus og støttefunksjoner var 2 839 millioner kroner og sank med 85 millioner kroner (-2,9 prosent) fra 2016. Mens opplagsinntektene økte fra 2016, skyldes nedgangen primært reduserte annonseinntekter.

I 2017 var opplagsinntektene 1 490 millioner kroner (1 394 millioner kroner i 2016). For sammenlignbare aviser økte opplagsinntektene med 6,6 prosent, i hovedsak som følge av vekst i antall digitale abonnenter på 44,4 prosent, økte priser samt fritak for merverdiavgift på redaksjonelt innhold. Antall komplettabonnenter sank med 7,4 prosent, og i sum økte antall abonnenter med 4,3 prosent i sammenlignbare aviser. Samlet hadde Amedias aviser ved utgangen av året 511 593 betalende abonnenter.

Annonseinntektene var 1 194 millioner kroner mot 1 367 millioner kroner i 2016. Totale annonseinntekter hadde i sammenlignbare aviser en nedgang på 12,9 prosent. Annonseinntektene på print falt med 15,2 prosent, mens de digitale annonseinntektene sank med 5,2 prosent. Utviklingen bedret seg i 2. halvår med et fall i print på 12,4 prosent og en vekst digitalt på 2,8 prosent.

Driftskostnadene ble redusert med 149 millioner kroner (-5,8 prosent) fra 2016. Om lag 5 prosent av nedgangen skyldes solgt virksomhet. I tillegg ble blant annet kostnadene til trykk- og distribusjon redusert, og arbeidet med kontinuerlige kostnadstilpasninger fortsatte. Gjennomsnittlig antall årsverk ble redusert med 132 fra 2016 til 2017. Det var generelt god kostnadskontroll.

Trykk Norge og distribusjon

Trykk Norge og distribusjon hadde i 2017 en EBITDA på 102 millioner kroner (107 millioner kroner i 2016). Resultatnedgangen skyldes at kostnadstilpasninger ikke fullt ut har kompensert for reduserte inntekter knyttet til lavere opplag og sidetall i avisene. I 2017 ble trykkerivirksomheten i Avisa Nordland AS fisjonert ut til det nystiftede selskapet Amedia Trykk Bodø AS og flyttet fra Mediehus og støttefunksjoner til Trykk Norge og distribusjon. Sammenlignet med fjoråret bedrer trykkeriet EBITDA i Trykk Norge og distribusjon med om lag 4 mill.

Driftsinntektene var 910 millioner kroner og sank med 18 millioner kroner (-1,9 prosent) fra året før, primært knyttet til lavere trykkeinntekter som følge av nedgang i opplagsvolum og sidetall samt bortfall av oppdrag. I distribusjonsselskapene kompenserte stadig høyere inntekter fra ombæring av pakker, frokostlevering og andre produkter for deler av fallet i inntektene fra ordinær avisombæring.

Driftskostnadene ble redusert med 12 millioner kroner (-1,5 prosent). Både i trykkerivirksomheten og distribusjonsvirksomheten arbeides det kontinuerlig med å tilpasse kapasitet og struktur til lavere avisopplag.

Trykk Russland

Utviklingen i russisk økonomi var fortsatt svak i 2017, men noe mer stabil enn tidligere. Samtidig fortsatte det strukturelle skiftet, også i den russiske mediebransjen, og medførte lavere volumer og prispress i trykkerimarkedet. Den russiske trykkerivirksomheten hadde i 2017 en EBITDA på 35 millioner kroner, 4 millioner høyere enn i 2016. Driftsinntektene økte med 26 millioner kroner (8,6 prosent), mens driftskostnadene økte med 21 millioner kroner (8,0 prosent). Endringene i inntekter, kostnader og resultat skyldes i stor grad styrket rubelkurs, men også den underliggende driften i virksomheten er god.

Annen virksomhet

Annen virksomhet består primært av fellesfunksjoner, konsernadministrasjon samt gevinster og tap.

EBITDA var i 2017 -40 millioner kroner (-52 millioner kroner i 2016). Resultatforbedringen skyldes i stor grad engangseffekter samt effektivisering av regnskaps- og IT-tjenester.

Amedia skal sikre mangfold og ikke-diskriminering i konsernet, samt fremme likhet i all rekrutteringspraksis.

EIERFORHOLD

Eierfordeling i Amedia AS

Avishuset Norge AS 100,00 %

Eierstyring og selskapsledelse

Amedia skal likebehandle alle aksjonærer, ha uavhengige og kompetente medlemmer av styret og ledelsen samt kvalifisert og uavhengig revisjon. Amedias prinsipper for eierstyring og selskapsledelse («corporate governance») bygger på «Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse», tilpasset Amedias situasjon.

Samfunnsansvar

Amedia anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse, utgiverklæring og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar allmenne menneskerettigheter, rettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, vern om det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til «Styrets årsrapport om samfunnsansvar» i årsrapporten for 2017 for nærmere beskrivelse.

PERSONAL OG ORGANISASJON

Arbeidsmiljø

Antall årsverk i Amedia var ved årsskiftet 1 982 (2 192 per 31.12.2016). Av disse arbeider 382 i Russland (389 per 31.12.2016).

Gjennomsnittlig sykefravær for Amedias virksomheter i Norge var 4,8 prosent i 2017, ned fra 5,0 prosent i 2016. Amedia har siden 2005 vært med i ordningen for inkluderende arbeidsliv (IA). Det er ikke meldt inn forsikringssaker knyttet til yrkesskader i 2017.

Likestilling

Amedia skal sikre mangfold og ikke-diskriminering i konsernet, samt fremme likhet i all rekrutteringspraksis. Amedia tolererer ikke atferd som kan oppfattes som diskriminerende. Kollegaer av begge kjønn ønskes på alle nivåer i bedriften, og alle ansatte inkluderes, uansett kjønn, alder, sivilstand, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, hudfarge, språk, nasjonalitet, livssyn, politisk tilknytning, fagforeningstilknytning og fase i livet.

Av Amedias ansatte i Norge har kvinner en gjennomsnittslønn på kroner 564 000 og menn kroner 670 000. Forskjellen oppstår fordi flere menn enn kvinner har ledende stillinger. Det jobbes kontinuerlig med å skape en bedre balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger. Av de fast ansatte i Norge, er i overkant av 40 prosent kvinner.

Konsernstyret i Amedia består av åtte medlemmer, hvorav tre er kvinner. Ved utgangen av 2017 bestod konsernledelsen av seks menn og en kvinne. Av Amedias 97 datterselskaper med daglig drift, har 21 (22 prosent) kvinnelig daglig leder. Av Amedias 63 abonnementsaviser, har fjorten aviser (22 prosent) kvinnelig redaktør.

DET YTRE MILJØ

Amedia er en stor trykkerioperatør i både Norge og Russland, og en betydelig aktør i distribusjonsmarkedet. Konsernets mål er å tilstrebe miljøvennlige løsninger for trykkerivirksomheten, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift.

Produksjon av aviser frem til trykk er i liten grad en virksomhet som påvirker det ytre miljø. Energikilde i produksjon av aviser er elektrisitet som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder. Deler av energien fra drift av trykkpresser brukes også til oppvarming av trykkerilokalene. Innsatsfaktorer i produksjon av aviser er hovedsakelig avispapir, trykkplater, trykkfarger og kjemikalier. Avfallet leveres til godkjente firmaer for gjenvinning eller deponering/destruksjon. Alt spesialavfall blir levert til godkjent avfallsdeponi for spesialavfall. Det er i svært liten grad giftstoffer i trykkfargen.

Amedia er opptatt av å forebygge uhell som kan føre til ukontrollerte utslipp eller annen type miljøbelastning. Selskapet vil overholde alle myndighetspålagte miljøkrav og drive virksomheten på en måte som fører til minst mulig belastning for miljøet, både lokalt og globalt.

Deler av Amedias virksomhet og produksjon innenfor trykk og distribusjon forurenser lokalt i form av støv og støy. Det er iverksatt tiltak som så langt det er mulig reduserer dette. Støy begrenses ved støydempede lokaler og personlig beskyttelse i form av hørselvern. Streng internkontroll, både av den enkelte ansatte og maskinvare, reduserer ulykkesrisikoen.

Trykkerivirksomheten har ingen utslipp som krever utslippstillatelser. Selskapet har montert egne installasjoner for energigjenvinning, samt system for kildesortering for å begrense restavfallet i størst mulig grad.

Alt papir som forbrukes i trykkeriene er kjøpt fra papirleverandører som garanterer at trevirket er hentet ut fra bærekraftig skogbruk. Alt papir er også godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker. I Russland kjøpes alt papir fra leverandører som har ISO-9000-sertifikater.

Trykkeriene i Norge forbrukte 22 800 tonn papir og 490 tonn trykkfarge i 2017.

Distribusjon av aviser fra trykkeriene til postkassene skjer gjennom biltransport, dels ved hjelp av transportører fra trykkeriene til dropp-punkter og dels ved hjelp av bud fra dropp-punktene ut til kundenes postkasser. Det er ikke definert miljømål for distribusjon utover at det skal søkes mest mulig miljøvennlige løsninger. Antall kjørte kilometer er blitt redusert gjennom optimalisering av rutenettet.

AMEDIA AS MORSELSKAPET

Resultatet før skattekostnad i Amedia AS var 338 millioner kroner (888 millioner kroner i 2016) etter inntektsført konsernbidrag fra datterselskapene på 456 millioner kroner (1,3 milliarder kroner i 2016). Årets resultat etter skatt ble 258 millioner kroner (807 millioner kroner i 2016). Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det ikke deles ut utbytte for 2017.

Styret kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets slutt som har negativ betydning for årsregnskapet.

Amedia AS eier per 31.12.2017 totalt 113 datterselskaper, 16 tilknyttede selskaper og fire felleskontrollerte virksomheter. Disse inkluderer blant annet utgiverselskapene til 64 abonnements- og gratisaviser i Norge samt trykkerier i Norge og Russland. Selskapenes virksomhet drives over hele Norge samt i enkelte byer i Russland.

Morselskapet ivaretar en rekke fellesfunksjoner for konsernselskapene. Disse omfatter blant annet innkjøp, finansforvaltning, HR, IT, strategi og forretningsutvikling samt forbrukermarkedsfunksjon. Hovedkontoret i Oslo hadde ved utgangen av året 49 årsverk. Driften og aktiviteten i morselskapet finansieres gjennom administrasjonsavgift fra datterselskapene samt konsernbidrag fra de datterselskapene som ikke mottar pressestøtte. I tillegg til egne ressurser, benytter morselskapet seg av spesialkompetanse som datterselskapene og de tilknyttede selskapene besitter.

FREMTIDSUTSIKTER

Amedia viderefører satsingen på godt redaksjonelt innhold og skal fortsatt være nyskapende, både lokalt og nasjonalt. Blant annet økes satsingen på levende bilder ytterligere i 2018. Etter at Amedia i januar 2018 kjøpte Mediehuset Nettavisen, har konsernet nå en sterk nasjonal posisjon og står bedre rustet enn noen gang til å levere nyheter fra hele Norge til hele Norge. Som følge at dette, ventes det fortsatt vekst i antall digitale abonnenter og økt rekkevidde.

I annonsemarkedet kommer det strukturelle skiftet til å fortsette. Det ventes fortsatt nedgang i annonseringen på print, men positiv utvikling digitalt som følge av fortsatt sterk vekst i programmatisk annonsesalg.

Det ventes stabil utvikling i norsk økonomi. Likevel vil de strukturelle endringene i mediebransjen fortsatt legge press på inntektene i Amedia, og løpende kostnadstilpasninger vil være avgjørende for å sikre god lønnsomhet også gjennom de kommende årene.

Det er gledelig å kunne konstatere at veksten i brukerinntektene vedvarer og at lesernes betalingsvilje for redaksjonelt innhold er god. Samtidig har konsernet opprettholdt stram kostnadsstyring og kontinuerlig gjennomført tilpasninger til reduserte annonseinntekter. Styret retter en takk til alle ansatte i Amedia for arbeidet som er lagt ned gjennom året som er gått og de resultater som er oppnådd.

Amedia viderefører satsingen på godt redaksjonelt innhold og skal fortsatt være nyskapende, både lokalt og nasjonalt.

Oslo, 19. april 2018