Resultatregnskap


Alle beløp i 1 000 kr

ResultatregnskapNote20172016
Opplagsinntekt1 489 7561 393 924
Annonseinntekt1 197 5831 377 992
Trykkeriinntekt487 329474 899
Offentlig støtte749 72647 287
Annen driftsinntekt7, 16301 546291 538
Sum driftsinntekter3 525 9393 585 640
Netto gevinst/tap ved salg av eiendeler5, 77 0157 544
Sum inntekter63 532 9543 593 184
Varekostnad21-683 591-709 275
Lønnskostnad8, 9, 34-1 726 330-1 806 026
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14, 15-72 670-83 805
Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14, 15-6 943-49 313
Annen driftskostnad10, 16, 35-647 324-698 672
Sum driftskostnader-3 136 858-3 347 092
Driftsresultat396 096246 092
Resultatandel fra tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet2037 344-5 290
Finansinntekt114 85315 977
Finanskostnad12-18 373-35 817
Sum finansposter-13 521-19 840
Resultat før skattekostnad419 919220 962
Skattekostnad på ordinært resultat13-93 601-66 327
Årsresultat fra videreført virksomhet326 318154 635
Årsresultat fra ikke videreført virksomhet-103 624
Årsresultat326 31851 011
Ikke-kontrollerende eierinteresser18 68311 318
Kontrollerende eierinteresser307 63539 693
Resultat per aksje (beløp i kroner)1,370,64
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (beløp i kroner)0-0,46
Fra årsresultatet1,370,18
Utvannet resultat per aksje (beløp i kroner)1,370,64
Utvannet resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (beløp i kroner)-0,46
Fra årsresultatet1,370,18

Note 1 til 38 er en integrert del av konsernregnskapet.