Kontantstrømoppstilling


Alle beløp i 1 000 kr

KontantstrømoppstillingNote20172016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Driftsresultat6396 096246 092
Periodens betalte skatter-63 359-60 173
Avskrivninger og nedskrivninger14, 1579 613133 118
Gevinst/tap ved salg av eiendeler7-7 015-7 544
Endring i lager, debitorer og kreditorer22 790-18 887
Endring i andre tidsavgrensningsposter-50 907-33 170
Kontantstrøm fra drift i avviklet virksomhet3734 706
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (a)377 218294 141
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler10 00746 252
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler-19 499-31 387
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler5167 55555 285
Utbetaling knyttet til andre aksjer og andeler5, 20-5 000-1 456
Innbetaling knyttet til andre investeringer17 32010 570
Kontantstrøm fra investering i avviklet virksomhet37-939
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (b)170 38278 324
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld26, 36-161 000-539 000
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld300 000
Utbetaling ved avslutning av rentebytteavtale28, 29, 36-5 470
Innbetaling av renter112 176955
Utbetaling av renter12-6 695-13 379
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte66 812
Utbetaling av utbytte til eiere og ikke-kontrollerede eierinteresser-7 515-6 326
Øvrige kontantstrømmer fra finansieringsvirksomhet-2 443-18 173
Kontantstrøm fra finansiering i avviklet virksomhet37270
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (c)-114 136-275 653
Netto endring i likvider gjennom året (a+b+c)433 46496 813
Likvidbeholdning 01.01.79 896106 517
Likvidbeholdning knyttet til eiendeler klassifisert som holdt for salg123 434
Likvidbeholdning 31.12.23513 36179 896
Herav bundne midler23451644

Note 1 til 38 er en integrert del av konsernregnskapet.