Balanse


Alle beløp i 1 000 kr

BalanseNote20172016
eiendeler
Utsatt skattefordel139 12715 871
Immaterielle eiendeler3, 141 737 6141 735 321
Varige driftsmidler15189 919234 756
Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet20245 300221 048
Andre finansielle anleggsmidler17, 2811 0133 657
Sum anleggsmidler2 192 9722 210 653
Varer2135 20035 771
Fordringer22, 28316 362323 100
Bankinnskudd og kontanter23, 28513 36179 896
Sum omløpsmidler864 923438 768
Eiendeler klassifisert som holdt for salg37387 935
Sum omløpsmidler inkludert eiendeler holdt for salg864 923826 702
Sum eiendeler3 057 8953 037 356
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital og overkurs24266 181266 181
Opptjent egenkapital1 285 092973 310
Sum egenkapital kontrollerende eierinteresser1 551 2721 239 490
Ikke-kontrollerende eierinteresser147 161135 830
Sum egenkapital251 698 4331 375 320
Utsatt skatt13, 2764 99159 861
Avsetning for andre forpliktelser3, 27259 939220 238
Sum avsetning for forpliktelser27324 930280 099
Derivater28, 295 397
Rentebærende langsiktig gjeld26, 28116 433
Annen rentefri langsiktig gjeld786
Sum langsiktig gjeld122 617
Derivater28, 291 741
Rentebærende kortsiktig gjeld26, 2832 200
Betalbar skatt1383 65965 315
Rentefri kortsiktig gjeld27, 28, 30950 8731 007 269
Sum kortsiktig gjeld1 034 5321 106 523
Forpliktelser klassifisert som holdt for salg37152 796
Sum kortsiktig gjeld inkludert forpliktelser klassifisert som holdt for salg1 034 5321 259 319
Sum egenkapital og gjeld3 057 8953 037 356

Note 1 til 38 er en integrert del av konsernregnskapet.