Amedia og samfunnsansvar


Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Konsernet eier 63 abonnementsaviser, en lokal gratisavis og fra 1. januar 2018 det nasjonale Mediehuset Nettavisen.

I tillegg driver konsernet trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, utvikling, forbrukermarked, annonseproduksjon, kundesenter, sideproduksjon, analyse og regnskapstjenester er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av de øvrige forretningsområdene.

Amedia har styringsdokumenter og policyer som uttrykker konsernets verdier og forplikter alle ansatte.

Amedia ivaretar viktige samfunnsfunksjoner og har et stort samfunnsansvar. Dette ansvaret er en integrert del av Amedias verdigrunnlag, strategi, forretningsmessige mål og aktiviteter:

Amedias formål er å eie og utvikle medieselskap. Konsernets forretningsidé er journalistikken. Gjennom sin journalistikk, som daglig når ut til og påvirker 1,9 millioner nordmenn, skaper utgivervirksomhetene verdier for samfunnet og enkeltindivider. Selskapets interesser blir ivaretatt gjennom produksjonen og leveransen av god, relevant, nær og uavhengig journalistikk og de verdier journalistikken representerer.

Det mest vesentlige bidraget til å ivareta og etterleve de krav som stilles til næringslivet i FNs Global Compacts 10 prinsipper om hensynet til menneskerettighet, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon er Amedias redaksjonelle virksomhet. Journalistikken er et samfunnsgode som utvider ytringsfriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn, og som fremmer demokratiet og rettssikkerheten.

Styret redegjør i denne rapporten for hvilke retningslinjer og standarder Amedia har, og hvordan samfunnsansvaret blir integrert i konsernets forretningsdrift.

Amedias samfunnsansvar utøves på to måter; i) gjennom det redaksjonelle og ii) gjennom å være arbeidsgiver og forretningspartner.

i) Utgiverselskapene er etablert med et ønske om å påvirke og utvikle samfunnet til det bedre. Journalistikken har betydning for demokratiet, den offentlige samtalen og for innbyggernes kunnskap om det som skjer og påvirker deres liv. Mediene tilbyr ytringskanaler og avdekker overgrep og maktmisbruk og hjelper til slik at urett som er begått, kan rettes opp.

ii) Utgiverselskapene og øvrige selskap i konsernet skal gjennom sin kontakt med kunder, næringslivet og offentlige myndigheter utøve sin virksomhet tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet.

AMEDIAS VERDIER

Amedia har styringsdokumenter og policyer som uttrykker konsernets verdier og forplikter alle ansatte. Verdigrunnlaget knytter direkte an til sentrale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, miljø og antikorrupsjon. Amedia skal være kjennetegnet av høy etisk standard, av god eierstyring og selskapsledelse, og adferd i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

I Amedias utgivererklæringen heter det at

 • «Amedia er forpliktet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn.
 • Amedia skal fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, utvikle mediemangfoldet og forsvare medienes uavhengige rolle.
 • Amedia respekterer den enkelte publikasjons identitet, grunnsyn, lokale tradisjon og egenart. Amedia vil som utgiver stimulere den enkelte publikasjon til å dyrke sitt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted og utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester.
 • Amedia skal styrke og verne den enkelte redaksjons frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.
 • Amedia forsvarer på dette grunnlag den enkelte redaktørs frie og selvstendige rolle og publiseringsansvar. Den enkelte redaktør skal utøve sitt redaktøransvar fritt i forhold til eiere, politiske, ideologiske og økonomiske interesser».

Amedias «Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar» inneholder arbeidslivs-, miljø- og antikorrupsjonsstandarder, som blant annet:

 • «Amedia skal bidra til at de ansatte gis tillit og ansvar med klare mål og utvikler seg faglig og menneskelig.»
 • «Tillitsvalgte har en viktig funksjon og et eget ansvar som bindeledd mellom ansatte og ledelse.»
 • «Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og trakassering.»
 • «Amedia praktiserer likestilling på arbeidsplassen og respekt for alle menneskerettigheter. Ingen skal diskrimineres basert på alder, kjønn, sivilstand, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, hudfarge, språk, nasjonalitet, religion, livssyn, politisk tilknytning eller fagforeningsmedlemskap.»
 • «Amedia skal legge til rette for et sikkert og sunt arbeidsmiljø og påse at de ansattes helse, sikkerhet og velferd ivaretas.»
 • «Amedia skal tilstrebe miljøvennlige løsninger for sin trykkerivirksomhet, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift.»
 • «Korrupsjon og bestikkelser er uakseptabelt og skal motarbeides. Vi skal ikke tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver, forpleining eller andre godtgjørelser som er eller kan oppfattes som bestikkelser, for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler. Vi skal ikke gjøre avtaler med mellommenn om å kanalisere betaling til noen på en måte som kan anses som delaktighet i korrupsjon eller hvitvasking. Brudd på dette vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet og kan føre til straffeansvar og sivilt erstatningsansvar.»
 • «Amedia skal ivareta kunder og ansattes rett til personvern og skal behandle innsamlede personopplysninger på en sikker måte i tråd med lov- og avtaleverk og i respekt for den enkeltes personverninteresser.»
 • «Forretningspartnere skal framstå med høye standarder for etisk opptreden og god forretningsskikk. Dersom disse benytter seg av underleverandører må vi forsikre oss om at leveransen skjer i henhold til eksisterende innkjøpsregler og praksis, og at leverandør har samme respekt for allmenne menneskerettigheter og arbeidstakeres vilkår, og samme forhold til korrupsjon og bestikkelser som oss.»

De samme standarder kommer også til uttrykk i konsernets Retningslinjer for fortrolig varsling, personvernpolicy, reise- og representasjonspolicy, innkjøpspolicy, IT-policy og HMS-policy.

MÅL FOR IVARETAKELSE AV AMEDIAS SAMFUNNSANSVAR I 2017

Amedias strategi er basert på styringsdokumentene og forplikter konsernet til å følge opp prinsippene i FNs Global Compact. For 2017 ble følgende mål og satsingsområder prioritert:

 • Ytringsfrihet: Engasjere flere i lokal debatt og meningsutveksling.
 • Etikk: Holde høy presseetisk standard og behandle kilder og andre med respekt og verdighet.
 • Personvern: Hindre misbruk av personlige opplysninger og ivareta kunders og ansattes personvern i all behandling av personopplysninger.
 • Ikke-diskriminering: Nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • Arbeidsmiljø/HMS: Ytterligere satsingen på kompetanse og lederutvikling, arbeidsmiljø og ansattes trivsel.
 • Arbeidsmiljø/HMS: Utvikle mangfoldet og øke andelen kvinner blant ansatte og i lederstillinger.

AMEDIAS IVARETAGELSE AV SENTRALE MENNESKERETTER

Global Compacts to prinsipper for menneskerettigheter slår fast at i) selskapet skal støtte og respektere vern om internasjonale anerkjente menneskerettigheter og ii) påse at det ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

For et mediekonsern som Amedia er det av særlig viktighet å fokusere på å ivareta de menneskerettighetene som kommer til uttrykk i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8 (retten til privatliv), artikkel 10 (ytringsfrihet) og artikkel 14 (ikke-diskriminering). Dette gjelder både ved å forsvare disse rettighetene for andre og gjennom å unngå at virksomhetene medvirker til å krenke andre.

Ytringsfrihet

Amedias redaksjonelle virksomheter kommuniserer daglig med 42 prosent av den voksne norske befolkning. Lesere blir engasjert i sine lokalsamfunn gjennom journalistikk, nyheter og samfunnsdebatt. Jo flere som leser og abonnerer, jo sterkere evner mediehusene å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn» og «fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten.

I 2016 hadde 58 av 62 aviser vekst i antall abonnenter. I 2017 fortsatte fremgangen for 44 av 63 aviser. Dette er et uttrykk for at lokalavisenes journalistikk oppleves som relevant og viktig.

Digitalisering av journalistikken bidrar til å styrke ytringsfriheten og samfunnsengasjementet gjennom å engasjere alle deler av befolkningen. I 2017 økte Amedias aviser antall digitale kunder fra 110.000 til 160.000 og nådde på den måten frem til nye grupper lesere. Ca 40 prosent av de nye digitale kundene er under 40 år.

Amedias aviser har det siste året satset mer på kommentarjournalistikk og har i saker som blant annet kommunereformen og stortingsvalget utløst engasjement og debatt.

Etikk

Den redaksjonelle virksomheten er viktig for å utvide ytringsfriheten, sikre pressefriheten og innsynsretten, men kan også representere en belastning for kilder og dem som omtales. Enkelte kan oppleve omtale som en krenkelse og inngrep i privatlivets fred eller deres integritet og rettigheter. Amedia ønsker gjennom sin journalistikk å vise respekt for enkeltmennesker og behandle alle med verdighet. Amedia har forpliktet seg til å følge pressens etiske regelverk, og til å gi alle som føler seg krenket mulighet til å klage våre aviser/journalistikk inn for Pressens Faglige Utvalg.

I 2017 mottok Pressens Faglige Utvalg flere klager mot Amedia-avisen enn året før, mens antall saker der utvalget konkluderte med at avisen hadde opptrådt i strid med god presseskikk eller fremmet kritikk av avis, gikk noe ned fra året før og er nesten halvert fra 2015.

Avisene jobber systematisk med å forbedre sin etiske standard og ta lærdom av de uttalelser som PFU gir, og synliggjør alltid de uttalelser PFU gir for sine lesere.

Personvern

Amedia behandler store mengder personopplysninger om sine kunder og brukere. Dette gjelder opplysninger som kundene må oppgi for å få levert aviser, tilgang til digitalt innhold, for å betale og for å administrere kundeforholdet. I tillegg samles det opplysninger om leseradferd.

Amedia kommunisere åpent med kundene om hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Konsernet jobber kontinuerlig med å bedre sikkerheten for opplysningene.

Amedia har i 2017 jobbet med å ytterligere forbedre rutiner og sikkerhetssystemer, og med forberedelser til at den nye personvernforordningen trer i kraft.

Personopplysningene blir behandlet i tråd med de formål de er samlet inn for, og det er ikke registrert noen avvik fra dette i 2017 som har fordret melding til Datatilsynet.

Amedia behandler ikke sensitive opplysninger om sine kunder. Sensitive opplysninger om ansatte, som lønn og fagforeningsmedlemskap, behandles i tråd med inngåtte avtaler med de ansatte og deres organisasjoner. Behandling av personopplysninger som skjer i journalistisk øyemed, som for eksempel behandling knyttet til skatteopplysninger, er ikke underlagt personvernlovgivningens alminnelige regler, men de samme sikkerhetskrav stilles til behandling av journalistisk materiale som til behandlingen av andre personopplysninger.

Amedia vil i forbindelse med at ny personvernlovgivning trer i kraft innføre nye rutiner og systemer som gjør det mulig for den enkelte å få mer kontroll over sine personopplysninger.

Ikke-diskriminering

Amedia har nulltoleranse for trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

I 2017 har det vært særlig oppmerksomhet om seksuell trakassering og overgrep i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Amedia har, basert på etablerte rutiner for varsling og behandling, fulgt opp kampen mot seksuell trakassering, overgrep og uønsket seksuell adferd. Ansatte er aktivt blitt oppfordret til å melde fra dersom de har vært utsatt for seksuell trakassering ved å bruke ordinære varslingskanaler, tillitsvalgte, verneombud eller Amedias særskilte kanal for fortrolig varsling. Amedia innførte i 2017 en ny rapporteringsrutine knyttet til trakassering for å sikre at slike saker blir fulgt opp og behandlet på forsvarlig måte og i tråd med konsernets standarder.

Få saker om seksuell trakassering er meldt, og disse sakene er blitt behandlet og løst.

I den årlige medarbeiderundersøkelsen blir det kartlagt hvor mange som enten har observert mobbing/trakassering på sin arbeidsplass, eller som selv er blitt utsatt for dette.

Utviklingen på dette området er som følger:

Vinteren 2018 gjennomførte 40 av Amedias mediehus en egen undersøkelse blant sine lesere om seksuell trakassering. Dette skjedde i form av et anonymt spørreskjema, med mulighet for å legge inn egne kommentarer, anonymt eller gjennom å kontakte mediehuset/journalisten direkte. Mer enn 10.000 personer svarte på skjemaet og mange hundre personlige historier er delt og fulgt opp journalistisk. Gjennom kampanjen ivaretok avisene sitt samfunnsansvar og bidro til å endre holdninger og til å forebygge seksuell trakassering og overgrep.

AMEDIAS IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG SOSIALE FORHOLD

Global Compacts prinsipper for arbeidstakerrettigheter fastslår bedriftenes plikt til i) å holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre retten til å føre kollektive forhandlinger, ii) avskaffelse av tvangsarbeid, iii) avskaffelse av barnearbeid og til iv) å sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Organisasjonsfrihet

Amedia respekterer organisasjonsfriheten og legger vekt på et nært og fortrolig samarbeid med organiserte og tillitsvalgte på alle nivåer. Av Amedias 3.007 ansatte (gjelder hel- og deltidsansatte, samt vikarer) i Norge var 1.388 fagorganisert i april 2018.

De 15 distribusjonsselskapene i Amedia har til sammen 1.200 ansatte, hovedsakelig bud. Av disse er 25,5 prosent fagorganisert. I den øvrige virksomheten har vi 1.807 fast ansatte og vikarer. Av disse er 59,6 prosent fagorganisert.

De fagorganiserte er knyttet til åtte ulike forbund. De største er Norsk Journalistlag, deretter følger Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet og Handel og Kontor. Alle de fagorganiserte er omfattet av de sentrale tariff-forhandlingene, og de har også rett til lokale forhandlinger.

Arbeidsmiljø og trivsel

Amedia har de siste årene jobbet aktivt for å bedre og utvikle et godt arbeidsmiljø i virksomhetene. De gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, både for å få tilbakespill fra de ansatte og for å følge utviklingen. De viktigste måleparameterne er knyttet til «arbeidsglede» og «lojalitet», som igjen blir påvirket av faktorer som «jobbinnhold», «samarbeid», «læring og utvikling» og «omdømme».

På alle disse områdene viste Medarbeiderundersøkelsen 2017 fremgang fra tidligere år.

Mangfold

Amedia skal praktisere likestilling på arbeidsplassen, jobbe for mangfold gjennom en god balanse mellom kvinner og menn samt søke å øke kvinneandelen blant ansatte generelt og i lederstillinger spesielt.

Fordelingen mellom kvinner og menn blant de ansatte samlet sett ligger på 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. 21 av våre 97 datterselskap med daglig drift har en kvinne som daglig leder (22 prosent), mens 14 av våre 63 ansvarlige redaktører er kvinner (22 prosent).

Amedia jobber for å øke andelen kvinner på alle nivåer i forbindelse med nyrekrutteringer. 48 prosent av alle nyansatte i 2017 var kvinner. Andelen kvinner i ansettelser i lederroller var 50 prosent.

Amedia legger vekt på at kvinner og menn skal ha like lønnsvilkår og at det ikke skal diskrimineres basert på kjønn. Samlet sett har menn høyere gjennomsnittslønn enn kvinner i konsernet med henholdsvis 670 000 kroner og 564 000 kroner. Dette skyldes primært at det er flere menn enn kvinner i ledende stillinger.

Opplæring og utvikling

Amedia legger vekt på at de ansatte skal utvikle seg i jobben og ha mulighet til å tilegne seg ny kompetanse.

Amedia startet i 2015 et omfattende lederutviklingsprogram, som strekker seg over en tre-års periode. Det deltok 31 ledere i programmet i 2015, nye 63 ledere i 2016 og ytterligere 53 ledere i 2017, slik at totalt 147 ledere deltok i lederutviklingstiltak i 2017. På denne måten er ledere fra alle virksomheter og på ulike ledernivåer omfattet.

Kompetanseutvikling for ansatte avgjøres lokalt basert på lokale behov og individuelle ønsker som ansatte gir uttrykk i medarbeidersamtaler eller på annen måte. Amedia bidrar sentralt til kompetanseutvikling i form av å tilby kurs knyttet til nye arbeidsverktøy, journalistiske verktøy og innholdsformidling.

Helse, miljø og sikkerhet

Amedia har egen HMS-policy og rutiner for oppfølging av HMS-arbeidet. Målet er å sikre verdier og lønnsomhet på lang sikt ved å tilby utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver for alle ansatte i et sunt arbeidsmiljø.

Medarbeidernes sikkerhet og velferd er avgjørende for at Amedia skal nå sine mål. I Amedia omfatter HMS-arbeidet alle systematiske aktiviteter knyttet til utvikling av arbeidsmiljøet med sikte på å skape helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner som motvirker fysiske og psykiske skadevirkninger.

I utviklingen av arbeidsmiljøet er målsettingen å ha en standard som til enhver tid samsvarer med gjeldende lovgivning, konsernets retningslinjer for etikk og samfunnsansvar og utviklingen i samfunnet generelt.

Det er etablert en ny rutine der alle selskap årlig avgir en «samsvarserklæring» i relasjon til HMS-arbeidet, og melder inn eventuelle avvik som trenger oppfølging.

I 2017 ble det det ikke avdekket alvorlige feil og mangler gjennom offentlig tilsyn eller på annen måte.

Amedia legger avgjørende vekt på medarbeidernes sikkerhet, og det vurderes løpende om sikkerhetstiltak knyttet til bygninger og enkeltpersoner er tilfredsstillende.

I våre publisistiske virksomheter opplever vi jevnlig at redaktører eller journalister blir utsatt for trusler. Også i 2017 var det eksempler på at ansatte ble utsatt for alvorlige trusler mot seg og sine familier. Amedia har rutiner for å følge opp dette, tilby de ansatte nødvendige sikkerhetstiltak og med å politianmelde forhold.

Amedia er med i ordningen for inkluderende arbeidsliv. Det ble i 2017 ikke meldt inn noen forsikringssaker knyttet til yrkesskader.

AMEDIA OG VERN AV DET YTRE MILJØ

Global Compacts prinsipper for det ytre miljø fastslår at bedriftene har ansvar for å i) støtte føre-var-tilnærming til miljøutfordringene, ii) ta initiativ til å fremme økt miljøansvar og iii) oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Amedia søker stadig å forbedre seg og innrette sin virksomhet på en mest mulig miljøvennlig måte. Dette gjelder både knyttet til energiforbruk, redusert arealforbruk, effektiv utnyttelse av papir og trykkfarge, optimalisering av rutestrukturen i distribusjon og reduksjon i antall tjenestebiler/firmabiler.

Distribusjon av aviser fra trykkeriene til postkassene skjer gjennom biltransport. Antall kjørte kilometer reduseres løpende, og er blitt redusert med ni prosent de siste to årene.

De siste årene har forbruket endret seg i en positiv retning for miljøet:

Amedia inngår avtaler på vegne av alle selskap og legger vekt på at de energikilder vi anvender hovedsakelig skal være fornybare. Innen trykkerivirksomheten skal det velges miljøvennlige løsninger, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift. Alt spesialavfall blir levert til godkjent avfallsdeponi for spesialavfall, og kjemikalier blir levert til godkjente firmaer for gjenvinning eller deponering/destruksjon. Både i Norge og Russland følges og overholdes alle myndighetspålagte miljøkrav. I Norge har trykkeriselskapene montert egne installasjoner for energigjenvinning og system for kildesortering. Alt papir som anvendes i Norge er også godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker, mens alt papir som anvendes i Russland kjøpes fra leverandører som har ISO-9000 sertifikater.

BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

Amedia har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser, i tråd med Global Compacts prinsipp om å bekjempe korrupsjon og utpressing/bestikkelser. Våre medarbeidere er blitt gjort kjent med våre etiske retningslinjer og hvilke krav som stilles til egne medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere og til god forretningsskikk.

Det er i risikovurderingen undersøkt om det foreligger avvik fra Amedias standarder på dette området, men ingen selskap har opplyst om slike avvik. Amedia har egne standarder for hva som er akseptabelt av bevertning og sosial kundepleie, og konsernets reise- og representasjonspolicy angir grenser for hvordan våre medarbeidere skal opptre i møte med tilbud om kostnadsdekning eller andre fordeler. Det er løpende kontroll av reiseregninger og utgifter den enkelte har i arbeidet.

Våre etiske retningslinjer er implementert i Russland og de samme høye standarder gjelder der som i Norge. Bevisstheten knyttet til hvilke leverandører og samarbeidspartnere som skal velges er høy og følges opp av ledelsen.

VURDERING

Det er styrets oppfatning at Amedia har høy bevissthet om det samfunnsansvaret virksomhetene har, og at dette ansvaret er en integrert del av selskapets strategi og forretningsutvikling. Mediehusene er viktige samfunnsinstitusjoner som har revitalisert sin betydning for sine respektive lokalsamfunn gjennom å ha digitalisert sin tilstedeværelse og gjennom å levere god og viktig journalistikk som skaper verdier for lokalsamfunn og engasjerer innbyggerne i demokratiske prosesser. Samtidig er det styrets oppfatning at Amedia som arbeidsgiver og forretningspartner arbeider seriøst og systematisk med å ivareta sentrale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, miljø og bekjempelse av korrupsjon. Amedia har gode standarder, prosedyrer og oppfølgingsrutiner i samsvar med de kravene som stilles i FNs Global Compacts 10 prinsipper. De mål konsernet definerte for 2017 er fulgt opp, og utviklingen har vært positiv.

Styret er opptatt av at Amedia også på dette området driver løpende forbedringsarbeid og gjennomfører nødvendige kontroller og oppfølgingstiltak ved eventuelle avvik fra de standarder som konsernet har etablert.

Oslo, 19. april 2018